Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen, 90 hp

Complementary Programme for Biomedical Laboratory Scientists with a Foreign Degree, 90 credits

MKUBA

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Studietakt

Helfart

Syfte

Kompletteringsutbildningen till biomedicinsk analytiker syftar till att ge de som har en utländsk examen motsvarande en treårig högskoleexamen eller en tvåårig eftergymnasial utbildning inom biomedicinsk laboratorievetenskap eller närliggande områden möjlighet att via Socialstyrelsen erhålla svensk legitimation som biomedicinsk analytiker. I den kompletterande utbildningen står den svenska biomedicinska analytikerns yrkesområde i fokus.

 

Fullgjord kompletteringsutbildning möjliggör ansökan om legitimation som biomedicinsk analytiker hos Socialstyrelsen.

 

Kompletteringsutbildningen leder ej till kandidat- eller yrkesexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap men med avslutat examensarbete i huvudområdet kan en yrkesexamen tillgodoräknas om kraven för detta uppfylls.

Mål

Allmänna mål

För program på grundnivå
I Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434 med uppdateringar) har följande allmänna mål för grundnivå fastslagits:

8 § Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen,
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

 

Lokala mål för kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker (90hp).

En student som har genomgått kompletteringsutbildningen till biomedicinska analytiker (90) hp vid Linköpings universitet skall:

 • ha uppnått god beredskap för att självständigt verka med hög laboratoriemetodologisk kompetens inom laboratoriemedicin.
 • visa förmåga att utvärdera verksamhet inom biomedicinsk laboratorievetenskap.
 • visa kunskap och färdigheter som möjliggör yrkesutövande inom biomedicinska områden utanför hälso- och sjukvårdsverksamhet.

 

Efter avslutad utbildning skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för yrket biomedicinsk analytiker (I enlighet med mål för biomedicinsk analytikerexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100 med uppdateringar).

Kunskap och förståelse
För godkänd utbildning skall studenten kunna:

 • Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om relevanta metoder inom området, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För godkänd utbildning skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att självständigt planera och genomföra analyser och undersökningar och i samband med dessa samverka med patienten och närstående,
 • visa förmåga att utveckla, använda och kvalitetssäkra biomedicinska laboratorie- och undersökningsmetoder,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper,
 • visa förmåga att samla, bearbeta och kritiskt tolka analys- och undersökningsresultat, uppmärksamma och hantera avvikelser samt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera resultaten med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd utbildning skall studenten kunna:

 • Visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Lokala mål för Medicinska fakulteten
Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Ha förmåga att problematisera situationer i hälso- och sjukvården för att kunna motivera och värdera val av handling som professionell yrkesutövare,
 • visa kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar hälsan ur ett lokalt och globalt perspektiv,
 • kunna värdera och tillämpa kunskap om evidens och förbättringsarbete,
 • kunna arbeta för en hållbar och hälsofrämjande utveckling för nuvarande och kommande generationer,
 • ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i team med andra yrkesgrupper,
 • visa kunskap om och förståelse för betydelsen av jämlikhet och lika villkor i samhället.

 

Programmets lokala profil
Programmets fokus ligger på kunskap om de principer, metoder och moment som används vid biomedicinska analyser, undersökningar och problemlösningar för medicinsk diagnostik och behandlingskontroll. Under utbildningen integreras teoretiska och praktiska kunskaper för att ge kompetens för hela analyskedjan. Detta innefattar metrologi (mätlära), preanalytik, provtagning, provhantering, analys (mätningsprocedurer), utvärdering och kvalitetssäkring av resultat samt metodutveckling och biomedicinsk forskning.

Innehåll

Programmet omfattar 90 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 30 högskolepoäng. Utbildningens huvudområde är biomedicinsk laboratorievetenskap. Fördelning av ämnesinnehåll anges i respektive kursplan. Kurserna bygger på varandra och skall genomföras i turordning.

I programmet ingår följande kurser:

Kurs 1: Grundläggande biomedicinsk laboratoriemetodik, 15 högskolepoäng (Termin 1)
Basic Biomedical Laboratory methodology, 15 credits

Kurs 2: Biomedicinsk laboratorievetenskap och sjukdomslära 30 högskolepoäng (Termin 2)
Biomedical Laboratory Science and Pathophysiology 30 credits

Kurs 3: Tillämpad Klinisk laboratoriemetodik 15 högskolepoäng (Termin 3)
Applied Clinical Laboratory Methodology 15 credits

Kurs 4: Fördjupad och tillämpad klinisk laboratoriemetodik 15 högskolepoäng (Termin 3)
Advanced and Applied Clinical Laboratory Methodology 15 credits

Kurs 5: Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng (Termin 4)
Course in Degree Project in Biomedical Laboratory Science, 15 credits.

Progression
Progression inom huvudområdet framgår av lärandemålen i respektive kursplan för programmets kurser samt av föreslagen kurslitteratur i litteraturlistorna.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå 

 • Utländsk kandidatexamen

eller

 • Avslutad 2-årig eftergymnasial utbildning med inriktning mot biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande.
 • Tidigare utbildning ska förutom biomedicinsk laboratorievetenskap, inkludera anatomi, fysiologi, kemi och biokemi med en omfattning motsvarande minst 40 hp.

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  Följande behörighetskrav gäller för tillträde till respektive kurs:

  För tillträde till kursen Biomedicinsk laboratorievetenskap och sjukdomslära, 30 hp (termin 2) krävs godkänt betyg på samtliga obligatoriska moment från kursen Grundläggande biomedicinsk laboratoriemetodik, 15 hp (Termin 1).

  För tillträde till kurserna Tillämpad Klinisk laboratoriemetodik 15 hp och Fördjupad och tillämpad klinisk laboratoriemetodik 15 hp (termin 3) krävs godkänt betyg på kurserna Grundläggande biomedicinsk laboratoriemetodik, 15 hp samt Biomedicinsk laboratorievetenskap och sjukdomslära, 30 hp.

  För tillträde till kursen Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 hp (Termin 4) krävs godkänt betyg på kurserna Grundläggande biomedicinsk laboratoriemetodik, 15 hp, Biomedicinsk laboratorievetenskap och sjukdomslära, 30 hp samt Tillämpad klinisk laboratoriemetodik, 15 hp.

  Student som inte uppfyller tröskelreglernas krav kan ansöka om dispens hos programansvarig/programutskott.

  Självständigt arbete (examensarbete)

  För eventuellt tillgodoräknande av biomedicinsk analytikerexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.

  Särskild information

  Delar av utbildningen samt den verksamhetsförlagda utbildningen kan vara förlagd utanför studieorten och kan medföra ökade kostnader för studenten.
  Undervisningsspråk är huvudsakligen svenska, vissa moment kan komma att genomföras på engelska.

  Kursbevis
  Den som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser i kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytiker, 90 högskolepoäng, får efter ansökan bevis över godkänt kurspaket. Kompletteringsutbildningen ska tillsammans med tidigare utländsk utbildning ge studenten de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för yrket biomedicinsk analytiker. Intyget används för ansökan till Socialstyrelsen om legitimation som biomedicinsk analytiker. Ett beslut från socialstyrelsen är nödvändigt för att få utöva yrket.

  Övriga föreskrifter

  För övriga föreskrifter om anstånd, studieuppehåll, återkomst, tillgodoräknande etc. hänvisas till Linköpings universitets regelsamling samt av fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten fastställda studieadministrativa regler.

  Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2023

  Termin 2 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8KUBA2 Biomedicinsk laboratorievetenskap och sjukdomslära 30 G2X v202404-202423 O

  Termin 3 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8KUBA3 Tillämpad klinisk laboratoriemetodik 15 G2X v202435-202444 O
  8KUBA4 Fördjupad och tillämpad klinisk laboratoriemetodik 15 G2X v202445-202502 O

  Termin 4 VT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8KUBA6 Självständigt arbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 G2E O