Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska, 180 hp

Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, German, 180 credits

F7KAT

Programmet är nedlagt.

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Affärsjuridisk kandidatexamen, 180 hp.

Studietakt

Helfart

Mål

För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning gäller de i 1 kap högskolelagen formulerade målen, som kan sammanfattas på följande sätt:

Utbildningen skall bygga på vetenskaplig grund samt på beprövad erfarenhet och skall bedrivas på sådant sätt att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas. Det skall finnas ett nära samband mellan utbildning och forskning. Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet uppnås och jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen samt att ta en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Utbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. Den skall slutligen främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.

Examensordningen förtydligar målen för utbildningar som avslutas med kandidatexamen enl. följande:

Kunskap och förståelse

Studenten skall visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Studenten skall visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

För den affärsjuridiska utbildningen gäller som komplettering och precisering av ovan angivna övergripande mål följande:

Utbildningen skall förbereda studenterna för arbete som affärsjurister – särskilt för arbete i internationell miljö – med hjälp av integration mellan juridik, ekonomi och fransk/tysk fackspråk, mellan teori och praktik samt mellan svensk rätt, EG/EU-rätt och viss utländsk nationell rätt. Utbildningen skall främja studenternas personliga utveckling, bl.a. genom att stödja framväxten av ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till rättsystemet och genom att tillhandahålla vissa historiska, filosofiska och internationella perspektiv på rätt och ekonomi.

Den affärsjuridiska utbildningen har vidare som mål att ge studenterna en god överblick över relevanta delar av svensk och europeisk rätt och de teoretiska kunskaper i juridik och ekonomi som fordras för kvalificerat och praktiskt inriktat affärsjuridiskt arbete i internationell miljö. Studenterna skall genom hela utbildningen tränas i färdigheter som är väsentliga i praktisk juridisk yrkesutövning.

I enlighet härmed skall den affärsjuridiska utbildningen utformas på ett sådant sätt, att den hos den enskilde studenten utvecklar förmåga att:

 • medvetet förhålla sig till juristens roll i ett rättssamhälle,
 • identifiera, formulera och analysera juridiska problem och att förstå rättssystemets roll nationellt och internationellt,
 • förstå, analysera och jämföra alternativa juridiska problemlösningars rättsliga och ekonomiska effekter,
 • självständigt söka juridiskt källmaterial,
 • muntligen och skriftligen, på svenska och ett främmande språk, redovisa juridiskt källmaterial samt att föra en egen argumentation i rättsliga och ekonomiska frågor,
 • praktiskt tillämpa inhämtad kunskap,
 • beakta ett genusperspektiv samt
 • arbeta både individuellt och tillsammans med andra, inom och över gränserna, för juristprofession.

Utbildningen skall stimulera och ta till vara initiativ från studenternas sida. Genom ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan personal skall högsta möjliga kvalitet i utbildningen uppnås.

Innehåll

Utbildningsprogrammets kännetecken

Utbildningsprogrammet skall kännetecknas av:

 • insikten om samspelet mellan rätt, etik och kultur,
 • integration mellan svensk rätt och viss utländsk nationell rätt, varvid likheter och olikheter uppmärksammas,
 • integration mellan teori och praktik, så att studenten får utbildning i väsentliga färdigheter som förmåga att tala och skriva väl, argumentations- och förhandlingsförmåga liksom förmåga till inlevelse i motpartens tankevärld,
 • integration mellan juridik, språk och ekonomi – denna integration skall göra det möjligt för studenten att definiera, analysera och lösa problem, som kräver en kombination av juridiska, ekonomiska och språkliga kunskaper,
 • ett nära samarbete mellan studenter och lärare samt övrig personal samt
 • samverkan mellan universitet och dess omvärld – denna samverkan syftar till att göra den blivande affärsjuristen förtrogen med de arbetsuppgifter och den arbetsmiljö som han/hon kommer att möta i sin yrkesutövning.


Programöversikt

Programmet består av ett tvåårigt basblock om 120 hp och ett ettårigt fördjupningsblock om 60 hp. Träning, i kommunikation ingår som en integrerad del av utbildningen under hela studietiden.

Basblocket är uppbyggt av kurser om sammanlagt 90 hp i juridik/affärsrätt, 15 högskolepoäng i företagsekonomi och 15 högskolepoäng i tysk kommunikation och rättskultur. I basblocket ingår följande kurser som samtliga är obligatoriska:

Termin 1

RÄTTSTEORI OCH RÄTTSTEKNIK 12 HP
AFFÄRSRÄTT 18 HP

Rättsteori och rättsteknik läses under större delen av kurstiden parallellt med kursen affärsrätt. Härigenom ges studenterna goda möjligheter till omedelbar träning i att tillämpa de teorier och de färdigheter som inhämtas i den förstnämnda kursen.

Termin 2

OFFENTLIG RÄTT MED EU-RÄTT 12 HP
AVTALSRÄTT MED SKADESTÅNDS- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT 18 HP

Termin 3

IMMATERIALRÄTT, MARKNADS- OCH KONKURRENSRÄTT 7,5 HP
ÄGANDE- OCH NYTTJANDERÄTT TILL FAST EGENDOM 7,5 HP
TYSK KOMMUNIKATION OCH RÄTTSKULTUR I 15 HP

Termin 4

REDOVISNING (företagsekonomi) 15 HP
ASSOCIATIONSRÄTT MED EUROPAINRIKTNING 15 HP
Associationsrätt innehåller moment i tysk associationsrätt.

Programmets två avslutande terminer, fördjupningsdelen, innehåller 30 hp i affärsrätt, 7,5 hp i nationalekonomi, 7,5 hp i företagsekonomi samt 15 hp i tysk kommunikation och rättskultur. Utbildningen avslutas med en uppsats om 15 hp inom det affärsjuridiska huvudområdet. I fördjupningsdelen ingår följande kurser som samtliga är obligatoriska:

Termin 5

FINANSIELL EKONOMI (nationalekonomi) 7,5 HP
FINANSIELL PLANERING (företagsekonomi) 7,5 HP
SKATTERÄTT 15 HP

Termin 6

TYSK KOMMUNIKATION OCH RÄTTSKULTUR II 15 HP
KANDIDATUPPSATS I AFFÄRSRÄTT 15 HP

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning

Undervisningen präglas av ett studentcentrerat lärande genom ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan personal och sker i form av exempelvis föreläsningar, seminarier, rollspel och handledning. Vilka undervisningsformer som förekommer i en
viss kurs framgår av kursplanen för kursen i fråga.


Examination

Examination sker i form av rättsfalls-PM, muntliga rättsfallsreferat, aktivt deltagande i seminarier, genomförande av egna undervisningsmoment, studiebesök och rollspel, inlämningsuppgifter, skriftliga, enskilda tentamina(såväl i form av salsskrivning som hemtentamina) samt författande av uppsats. Vilka examinationsformer som förekommer i en viss kurs framgår av kursplanen för kursen ifråga.


Betyg

Betyg på kurs anges i respektive kursplan.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Tyska 3
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B, Tyska steg 3
(Områdesbehörighet A4/4)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För behörighet för tillträde till utbildningsprogrammets termin 4 krävs att den studerande har uppnått 42 hp från programterminen 1-2 samt slutfört kursen Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt 18 hp från programtermin 2. För behörighet för tillträde till utbildningsprogrammets termin 6 krävs att den studerande har uppnått minst 105 hp samt slutfört kursen Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt 18 hp från programtermin 2.

  Examenskrav

  Studerande som med godkänt resultat genomgått samtliga utbildningsmoment, som ingår i utbildningsprogrammet, uppfyller kraven för affärsjuridisk kandidatexamen från det affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning.

  Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande.

  I examensbeviset anges att studierna fullgjorts inom det affärsjuridiska utbildningsprogrammet. I beviset förtecknas huvudområdet, genomgångna kurser och övriga moment i utbildningen.

  Examensbenämning på svenska

  Affärsjuridisk kandidatexamen, 180 hp.

  Examensbenämning på engelska

  -

  Särskild information

  Antagningsförfarande

  Studerande antas till utbildningsprogrammet i dess helhet.


  Tillgodoräknande av utbildningar inom och utom landet

  Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande görs av fakultetsstyrelsen eller av annan person på delegation av fakultetsstyrelsen.

  Termin 1 HT 2019

  Termin 2 VT 2020

  Termin 3 HT 2020

  Termin 4 VT 2021

  Termin 5 HT 2021

  Termin 6 VT 2022