Masterprogram i IT och management, 120 hp

Master Programme in IT and Management, 120 credits

F7MIT

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie magisterexamen med huvudområdet Informatik, 60 hp,

alternativt

Filosofie masterexamen med huvudområdet Informatik, 120 hp.

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i IT och management är en utbildning på avancerad nivå som fokuserar samspelet mellan informationsteknik och management. Idag efterfrågar många arbetsgivare medarbetare som kan förena kunskaper i teknik och verksamhetsfrågor. Masterprogrammet möjliggör att studenten särskilt fokuserar IT eller management under det andra året. Studenten kan välja att inrikta sig på IT och arbeta med exempelvis webbdesign, systemintegration och arkitektur eller fokusera mer på management för att arbeta med organisation, strategi och styrning av och med IT. Studenten får förståelse för samspelet mellan IT och organisation oavsett fördjupningsområde. Programmet förenar ett djup inom IT och management och bidrar till aktuella och relevanta kunskaper inom området. Programmets innehåll förbereder för ett kvalificerat och utmanande arbete. Studenten kan välja mellan att:
(1) Läsa ett år vid utbildningen, vilket leder till en magisterexamen.
(2) Läsa två år vid utbildningen, vilket leder till en masterexamen.

Efter genomgångna studier på programmet har studenten en kompetens att verka i flera olika yrkesroller och branscher inom såväl privat som offentlig sektor. Användningen av IT ökar i flertalet organisationer och studenten förbereds för att arbeta hos såväl leverantörer av IT och tjänster, exempelvis i en konsultroll, som hos beställande organisationer.

Den framtida yrkesrollen kan ses som en reflekterande praktiker. En reflekterande praktiker är en vidsynt, analytisk, ansvarstagande, etisk och lärande förändringsagent. Den reflekterande hållningen bildar en bas för kreativitet och skaparkraft. En reflekterande praktiker ska både kunna åstadkomma praktiskt användbara resultat och arbeta systematiskt. Utbildningen är även forskningsförberedande.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

MAGISTEREXAMEN

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet informatik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet informatik.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet informatik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för magisterexamen

För magisterexamen skall studenten

 • självständigt och välreflekterat kunna arbeta med analys, design, utveckling och värdering av IT-artefakter.
 • tillägnat sig god kompetens för att kunna arbeta med organisation, strategi och styrning av och med IT.
 • förvärvat en god förståelse för samspelet mellan IT och management och dess förutsättningar och effekter.
 • kunna bedriva självständigt arbete, samarbeta med andra samt leda förändringsarbete med väsentliga inslag av IT och management.
 • professionellt kunna utveckla och formge samspelet mellan människor, IT och organisation.
 • åstadkomma lösningar som är nyttiga på individnivå, organisations- och samhällsnivå.
 • växla mellan teori och praktik, dvs. kunna omsätta kunskap i handling och handling i kunskap.
 • tillägnat sig ett kritiskt reflekterande förhållningssätt i sin framtida yrkesroll.
 • i förändringssituationer kunna ifrågasätta och värdera olika lösningsförslags styrkor och svagheter utifrån olika perspektiv.

MASTEREXAMEN

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet informatik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet informatik.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet informatik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för masterexamen

För masterexamen skall studenten

 • självständigt och välreflekterat samt på vetenskaplig grund kunna arbeta med analys, design, utveckling och värdering av IT-artefakter.
 • tillägnat sig god kompetens för att på vetenskaplig grund kunna arbeta med organisation, strategi och styrning av och med IT.
 • förvärvat en djup förståelse för samspelet mellan IT och management och dess förutsättningar och effekter.
 • kunna bedriva självständigt arbete, samarbeta med andra samt leda förändringsarbete med väsentliga inslag av IT och management.
 • professionellt och på vetenskaplig grund kunna utveckla och formge samspelet mellan människor, IT och organisation.
 • åstadkomma lösningar som är nyttiga på individnivå, organisations- och samhällsnivå.
 • växla mellan teori och praktik, dvs. kunna omsätta kunskap i handling och handling i kunskap samt inse när och varför denna växling är nyttig.
 • tillägnat sig ett kritiskt reflekterande förhållningssätt i sin framtida yrkesroll.
 • i förändringssituationer kunna ifrågasätta och på en vetenskaplig grund kunna värdera olika lösningsförslags styrkor och svagheter utifrån olika perspektiv.

Innehåll

Termin 1

Det finns en tydlig progression inom programmet. Kurserna under den första terminen fungerar som en introduktion till ämnesområdet. Under dessa kurser introduceras de projektinriktade och studentaktiva arbetsformerna inom programmet. Detta innebär att studerande med olika utbildningsbakgrunder får en gemensam bas att utgå från.

Termin 2

Termin 2 är inriktad på att arbeta i praktiken med relevanta problem samt att reflektera över dessa problem inom IT och management. Terminen inleds med gemensamma kurser (15 hp). Oavsett om studenten väljer en ett- eller tvåårig utbildning.

Vid val av en ettårig magisterexamen avslutas utbildningen med en magisteruppsats (Magisteruppsats, 15 hp). Magisteruppsatsens teoretiska bas integreras i det praktiska arbetet. 

För studerande som väljer att ta en masterexamen avslutas termin 2 med verksamhetsförlagd praktik (15 hp). Syftet med praktiken är att ytterligare fördjupa växlingen mellan teori och praktik samt att diskutera begreppet den reflekterande praktikern.

Termin 3

Under den tredje terminen erbjuds en valfrihet. Här väljer den studerande, i samråd med programansvarig, kurser som fördjupar kunskaperna inom IT och/eller management. Utbudet av kurser kan variera mellan åren. En förteckning över kurser som erbjuds under terminen tillhandahålls av institutionen. Under denna termin kan studierna även bedrivas utomlands.

Termin 4

Under den avslutande terminen skrivs mastersuppsatsen (Masteruppsats, 30 hp). Teori- och praktiknära kunskaper som tillägnats tidigare i utbildningens terminer ska i uppsatskursen omsättas och fördjupas.

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer, samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Programmet utgår från filosofiska fakultetens pedagogiska ställningstaganden, där undervisningen organiseras med individens lärande och aktivitet i centrum. Programmet bygger på en projektorienterad undervisningsform. Syftet med det projektorienterade arbetssättet är att vi vill öka relevanskänslan, skapa autentiska lärsituationer, tydligare ta hänsyn till studenters egna referensramar, föreställningar och deras aktivitet, samt bidra till en varierad uppsättning undervisnings- och examinationsformer för att tilltala olika människors varierande behov och lärstilar. Utbildningen i informatik syftar till att vara både kompetensuppbyggande och kunskapsförmedlande. Detta innebär lärande som bygger på att studenter förvärvar kunskaper genom aktiv medverkan istället för ett passivt informations-mottagande. Då utbildningen är professionsinriktad utgår den från lärformer som syftar till att utveckla en förmåga hos den studerande att agera i en framtida yrkesroll. Sådana lärformer utgår från en växelverkan mellan teori och praktik.

I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Informatik
  - Företagsekonomi
  - Kognitionsvetenskap
  - Datavetenskap
  eller motsvarande
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Examenskrav

  Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp inom programmet, varav minst 30 hp med fördjupning inom det huvudsakliga området (informatik) för utbildningen.

  Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 hp inom programmet, varav minst 60 hp med fördjupning inom det huvudsakliga området (informatik) för utbildningen.

  Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

  Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie magisterexamen med huvudområdet Informatik, 60 hp,

  alternativt

  Filosofie masterexamen med huvudområdet Informatik, 120 hp.

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science (60/120 credits) with a major in Information Systems

  Särskild information

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.

  Termin 1 HT 2021

  Termin 2 VT 2022

  Termin 3 HT 2022

  Termin 4 VT 2023

  Inriktning: Master
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  725A33 Masteruppsats 30 A2E v202304-202323 O