Masterprogram i socialt arbete, 120 hp

Master’s Programme in Social Work, 120 credits

F7MSC

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde Socialt arbete
eller
Filosofie magisterexamen med huvudområde Socialt arbete

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i socialt arbete är en utbildning på avancerad nivå som ger den studerande verktyg för att förstå, analysera och utveckla socialt arbete som kunskapsområde, forskningsfält och praktik. Syftet med programmet är att förbereda de studerande för att arbeta med utvecklings- och förändringsarbetet inom det sociala arbetets organisationer, samt med utrednings- och utvärderingsarbete inom socialt arbete. Utbildningen ger förutsättningar för arbete inom såväl civilsamhälleliga verksamheter som offentliga. Programmet förbereder även de studerande för studier på forskarnivå i socialt arbetet.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Examensmål masterexamen

Kunskap och förståelse 

För masterexamen skall studenten: 

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet socialt arbete, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet socialt arbete
   

Färdighet och förmåga 

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen i socialt arbete
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och 
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
   

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet socialt arbete göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

 

Examensmål magisterexamen

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten: 

 •   visa kunskap och förståelse inom huvudområdet socialt arbete, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
 •   visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet socialt arbete. 
   

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten: 

 •   visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 
 •  visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, 
 •  visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och 
 •  visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
   

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten: 

 • visa förmåga att inom huvudområdet socialt arbete göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
 •  visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 •  visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

Innehåll

Masterprogrammet i socialt arbete är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar två års heltidsstudier (120 hp). Programmet omfattar 90 hp studier i socialt arbete på avancerad nivå samt möjlighet till 30 hp studier i annat samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne. Möjlighet finns att ta ut en magisterexamen efter ett års studier (60 hp). Flera kurser som ges inom programmet läses parallellt på halvfart. Genom kursval och det självständiga arbetet kan de studerande skapa en egen profil inom programmet, med inriktning mot välfärdsrätt, organisation och ledarskap eller socialt arbete med barn och familj.

Under programmets första termin ges tre obligatoriska kurser där den första ger en introduktion till forskning och teorier i socialt arbete och de andra kurserna behandlar socialt förändringsarbete respektive forskningsmetoder i socialt arbete. Därefter läses en valbar kurs i socialt arbete.

Under den andra terminen läses en obligatorisk kurs om ledarskap inom socialt arbete och därefter väljer studenten kurser i socialt arbete på avancerad nivå.

Under termin tre läser de studerande en obligatorisk uppsatsförberedande kurs samt en kombination av valbara kurser. Under denna termin finns möjlighet till utlandsstudier eller att läsa kurser vid annat lärosäte.

Den fjärde terminen skriver de studerande en masteruppsats i socialt arbete. 
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

De obligatoriska kurserna är planerade och placerade för att skapa progression och sammanhållning i programmet, där det finns en tydlig linje från den introducerande kursen till den avslutande uppsatskursen. Programmets kurser har en gemensam pedagogisk grundsyn, studentcentrerat lärande och aktiverande arbetsformer som är olika för varje enskild kurs. Arbetsformerna spänner mellan lärarledd salsundervisning, självstudier, grupparbeten, projektarbeten, seminarier, individuell handledning, och färdighetsträningar. Under programmet tränas den studerandes färdighet i muntlig och skriftlig kommunikation. Samspelet mellan studenter och med lärare är särskilt betydelsefullt i undervisningen där studenterna skall utgöra resurser för varandra. Studenternas ansvar för sin kunskapsutveckling samt deras bidrag till lärande är en viktig pedagogisk utgångspunkt i programmet. 

Kurserna examineras med en för varje kurs avpassad examinationsform som salstentamen, skrivna rapporter, muntliga presentationer, seminariedeltagande, färdighetsträningar och hemtentamina. Variationen syftar till att säkerställa examination med uppfyllelse av examensmålens krav om kunskap, förståelse, färdighet, värderingsförmåga och förhållningssätt. Variationen syftar också till att möta den mångfald som programmets studenter representerar. 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Socionomexamen 210 hp
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i huvudområde socialt arbete
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i annat relevant ämne inom det samhällsvetenskapliga området
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå 

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För tillträde till kursen Masteruppsats i socialt arbete 30 hp, krävs godkänt resultat på kurserna Forskningsmetoder i socialt arbete 7,5 hp och Uppsatsförberedande kurs i socialt arbete 7,5 hp. För tillträde till kursen Magisteruppsats i socialt arbete 15 hp krävs godkänt resultat på kursen Forskningsmetoder i socialt arbete 7,5 hp samt godkänt PM (2,5 hp) inom kursen Uppsatsförberedande kurs i socialt arbete 7,5 hp. 

  Examenskrav

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen med huvudområde Socialt arbete
  eller
  Filosofie magisterexamen med huvudområde Socialt arbete

  Examensbenämning på engelska

  Master of Arts (60/120 credits) with a major in Social Work

  Särskild information

  Undervisningsspråk 

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma. Vissa valbara kurser ges på engelska. 

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  773A01 Introduktion till socialt arbete som vetenskapligt fält 7.5 A1N v202435-202444 O
  773A02 Socialt förändringsarbete och insatser mot ojämlikhet 7.5 A1N v202435-202444 O
  745A86 Socialt arbete i en tid av globalisering och transnationell migration 7.5 A1N v202445-202503 V
  745A90 Samtal som hantverk i socialt arbete: analys, forskning och förbättring 7.5 A1N v202445-202503 V
  745A93 Ledarskap och organisering i socialt förändringsarbete 7.5 A1N v202445-202503 V
  773A03 Forskningsmetoder i socialt arbete 7.5 A1N v202445-202503 O

  Termin 2 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  745A78 Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet i socialt arbete 7.5 A1N v202504-202513 V
  745A79 Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete 7.5 A1N v202504-202513 V
  745A81 Barn och familjer i det sociala arbetet 7.5 A1N v202504-202513 V
  773A04 Uppsatsförberedande kurs i socialt arbete 7.5 A1N v202504-202513 O/V
  För magisterexamen
  745A80 Välfärdsrätt med inriktning mot utredning av barn, ungdomar och familj 7.5 A1N v202514-202523 V
  745A83 Barn och unga i samhällsvård 7.5 A1N v202514-202523 V
  773A05 Magisteruppsats i socialt arbete 15 A1E v202514-202523 O/V
  För magisterexamen
  773A06 Ledarskap i det sociala arbetets organisationer 7.5 A1N v202514-202523 O/V
  Obligatorisk för masterexamen

  Termin 3 HT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  745A85 Barns rättigheter och mänskliga rättigheter i socialt arbete 7.5 A1N v202535-202544 V
  773A04 Uppsatsförberedande kurs i socialt arbete 7.5 A1N v202535-202544 O
  745A86 Socialt arbete i en tid av globalisering och transnationell migration 7.5 A1N v202545-202603 V
  745A90 Samtal som hantverk i socialt arbete: analys, forskning och förbättring 7.5 A1N v202545-202603 V
  745A93 Ledarskap och organisering i socialt förändringsarbete 7.5 A1N v202545-202603 V

  Termin 4 VT 2026

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  773A07 Masteruppsats i socialt arbete 30 A2E v202604-202623 O