Psykologprogrammet, 300 hp

Psychologist Programme, 300 credits

F7YPU

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Psykologexamen, 300 hp. För att få legitimation som psykolog krävs dessutom minst ett år i särskild handledd praktiktjänst, så kallad PTP-tjänst.

Studietakt

Helfart

Inledning

Psykologprogrammet är en sammanhållen yrkesutbildning på grundläggande och avancerad nivå, som omfattar fem års heltidsstudier. Utbildningen ger den kompetens som, tillsammans med praktisk tjänstgöring (PTP) enligt socialstyrelsens föreskrifter, krävs för legitimation som psykolog. Psykologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. Efter minst ett års handledd praktiktjänstgöring (PTP) och med avslutad utbildning kan ansökan lämnas till Socialstyrelsen om legitimation som psykolog.

Syfte

Utbildningen bygger på psykologin som vetenskapsområde. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning med aktualisering av psykologins teorier, metoder och problem. Kritiskt tänkande stimuleras, bland annat genom vetenskaps- och kunskapsteoretiska resonemang och genom problembaserat arbetssätt. Inriktning mot problembearbetning, färdighetsträning och laborativa inslag präglar utbildningen. Kunskaper inom andra ämnen som är ägnade att ge alternativa perspektiv och bredare synsätt på problem inom psykologers arbetsområden inhämtas också.

Den vetenskapliga grunden för psykologers arbetsinsatser har en snabb utveckling och förändring varför det är viktigt för den studerande att utveckla sin förmåga till självständigt lärande. En sådan kompetens innebär bland annat att kunna identifiera, välja och använda olika kunskapskällor, samt kritiskt värdera dessa och utvärdera sin kompetens och sitt lärande.

Stor vikt läggs vid att utbildningen utformas på ett sådant sätt att de studerande stimuleras att bli aktivt kunskapssökande, problembearbetande och åtgärdsinriktade. Programmet syftar ytterst till att den studerande skall utveckla kompetens att analysera problem och utreda frågeställningar samt att föreslå och genomföra åtgärdsprogram visavi dessa.

Mål

Enligt högskoleförordningen (SFS 2006:1053) skall den studerande för psykologexamen visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få legitimation som psykolog.

Kunskap och förståelse

För psykologexamen skall den studerande

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende individer, grupper och organisationer,
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika gruppers och individers hälsa, såväl vad gäller barn som kvinnor och män i olika åldrar, samt
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För psykologexamen skall studenten

 • visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
 • visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer,
 • visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för utredning, åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa, och
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, söka fram, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För psykologexamen skall studenten

 • visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och visa på empatisk förmåga,
 • visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Utöver ovanstående mål skall den studerande för psykologexamen kunna:

- individuellt och i grupp arbeta enligt principerna för problembaserat lärande

- reflektera kring arbetsprocessen samt sitt eget lärande inom ramen för problembaserat lärande

Innehåll

Studierna inom psykologprogrammet är problembaserade och utgår från verkliga eller  teoretiska problem som psykologer kan ställas inför. Problemanalys, problembearbetning och problemlösning sker genomgående i basgrupper med stöd av handledare. Detta arbete kompletteras med exempelvis föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, rollspel, fältstudier, laborationer, handlett klientarbete samt verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandets inriktning styrs av utbildningens mål. Den studerande har själv huvudansvaret för sitt eget lärande och för att uppnå avsedd kompetens. Studenten har betydande frihet att välja relevanta informations- och kunskapskällor. Lärare och handledare skall på olika sätt stimulera och vägleda en sådan aktiv kunskapsinhämtning. Utbildningen är upplagd för att främja integrering av teori, metod och tillämpning.

Genom utbildningen förväntas studenterna tillägna sig avancerad kunskap inom områdena arbets-och organisationspsykologi, grupp- och socialpsykologi, klinisk psykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi samt vetenskaplig metod.  Inom dessa ges ett antal olika kurser. Innehåll, mål, arbetsform samt examination i dessa kurser beskrivs i respektive kursplan och studiehandledning.

Utbildningen inleds med grundläggande kurser inom de för utbildningen relevanta områdena gruppsykologi, klinisk psykologi, kognitionspsykologi, socialpsykologi, utvecklingspsykologi, verksamhetsförlagd utbildning (auskultation och studiebesök) samt vetenskaplig metod, Efter grundkurserna inom varje ämnesområde återfinns kurser på avancerad nivå. Under termin 5 finns det en valbar kurs. Detta innebär att ni i samråd med programansvarig kan söka och gå en kurs vid ett annat lärosäte. Denna kurs skall vara en kurs med en psykologisk inriktning det vill säga en breddning eller fördjupning av psykologiämnet. Det kommer även att erbjudas valbara kurser från psykologprogrammet i Linköping som kan sökas. Dessa varierar från år till år. Under termin 6 inleds psykologisk behandling av klienter under handledning av legitimerade psykoterapeuter. Termin 9 innehåller verksamhetsförlagd utbildning där studenten under handledning arbetar i olika relevanta kontexter. I slutet av programmet författas självständigt ett vetenskapligt arbete under handledning.

Kurserna skall läsas i den ordning studieplanen för aktuell termin föreskriver. Parallelläsning av kurser inom programmet medges ej vid normal studiegång.

Under termin 5 finns möjlighet att studera utomlands då dessa kurser till större del är möjliga att tillgodoräkna. Detta sker i samråd med studievägledare och programansvarig. Kurser på programmet kan komma att ges på engelska, i de fall det förekommer inresande studenter. Undervisningsspråk specificeras närmare i respektive kursplan.

Undervisnings- och arbetsformer

Examination

Former för examination varierar i de olika kurserna, beroende av kursernas upplägg och innehåll och sker genom individuell bedömning av skriftliga och/eller muntliga prov i anslutning till respektive kurs. Som betyg används något av begreppen Väl godkänd, Godkänd, eller Underkänd. Praktiska och gruppmoment innefattar aktivt deltagande och bedöms som Godkänd eller Underkänd. För det kliniska behandlingsarbetet och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen används Godkänd eller Underkänd. För vidare beskrivning av examinationsuppgifter i respektive kurs hänvisas till respektive kursplan och studiehandledning. 

Det kliniska behandlingsarbetet examineras med hjälp av den kliniska handledaren, som gör en bedömning vid slutet av respektive termin. Observera att en studerande kan underkännas redan under termin 6 med hänsyn tagen till Hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter gällande patientsäkerhet. I övrigt, se specifika regler i respektive kursplan.

För verksamhetsförlagd utbildning (VFU T9) gäller specifika krav. Om den studerande inte blir godkänd vid första tillfället ges enbart en möjlighet att gå om kursen. I övrigt, se specifika regler i respektive kursplan.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin. För uppflyttning till termin 5 skall dessutom termin 1 och termin 2 i sin helhet vara godkänd. För uppflyttning till termin 7 skall dessutom termin 1-4 vara godkänd i sin helhet. För uppflyttning till termin 9 skall dessutom termin 1-6 vara godkänd i sin helhet.Före examensarbetets påbörjande ska ett PM författas och före framläggning skall kursen Forskningsmetodik 3 var godkänd.

  För att registrera sig på kursen 735A25 (Psykologiska behandlingsmodeller och principer, handlett kliniskt arbete I), krävs att kurserna 735G84 (Klinisk psykologi 2 – Psykopatologi och diagnostik, 7,5 hp) och 735G85 Klinisk psykologi 3 – Förenande och särskiljande behandlingsprinciper, 7,5 hp) är godkända i sin helhet.

  För att registrera sig på kursen 735A64 (Verksamhetsförlagd utbildning – praktik och profession) termin 9, krävs godkänd på minst 18 hp från kurserna 735A25 (Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete 1, 7,5 hp), 735A26 (Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete 2, 7,5 hp) samt 735A27 (Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete 3, 7,5 hp). 2,5 hp från vardera kurs skall vara godkänt handlett kliniskt arbete, totalt 7,5 hp.

  Examenskrav

  Psykologexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 300 högskolepoäng.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett. Ansökan skall inlämnas till StudentCentrum

  Examensbenämning på svenska

  Psykologexamen, 300 hp. För att få legitimation som psykolog krävs dessutom minst ett år i särskild handledd praktiktjänst, så kallad PTP-tjänst.

  Examensbenämning på engelska

  Master of Science in Psychology, 300 credits. After the degree is awarded, an 12-month internship is required before a licence to practice as a psychologist can be granted.

  Särskild information

  Tillgodoräknande av utbildningar inom och utom landet

  Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande görs av fakultetsstyrelsen eller av person som styrelsen utser.

  Termin 1 HT 2018

  Termin 2 VT 2019

  Termin 3 HT 2019

  Termin 4 VT 2020

  Termin 5 HT 2020

  Termin 6 VT 2021

  Termin 7 HT 2021

  Termin 8 VT 2022

  Termin 9 HT 2022

  Termin 10 VT 2023