To Lead and Supervice Didactic Processes, 7.5 credits

Att leda och handleda didaktiska processer, 7.5 hp

9KPA08

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Helena Tsagalidis

Course coordinator

Helena Tsagalidis

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GYK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Full-time Studies (Full-time Studies) 3 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla C
L1GYK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Part Time Studies (Part Time Studies) 4 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla C
L1GRK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Full-time Studies (Full-time Studies) 3 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla C
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary
  • Foreign teacher training, ULV

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Ledarskap och handledning Berg, G., Sundh, F. & Wede, C. (red.) (2012). Lärare som ledare: i och utanför klassrummet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14,15 och Avslutning. Lauvås, P. & Handal, G. (2015). Handledning och praktisk yrkesteori. Del 2, 3 och 4. Lund: Studentlitteratur. Stensmo, C. (2008). Ledarskap i klassrummet. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: 2-7. Stensmo, C. (2000). Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. Kapitel:1-8. Film om ledarskap Skolvärlden. Mikael Samuelsson. Film: Så blir du en skicklig ledare i klassrummet https://www.youtube.com/watch?v=Rm9P8cPzwEI Kommunikation Gunnarsson, H. (2012). Lärarens retorik: Om tal och samtal i läraryrket. Kapitel: 1-14. Nilsson, B. & Waldemarson, A. (2012). Kommunikation för ledare. Lund: Studentlitteratur. Del 2, 3 och 4. Film Film UR: Kommunikation som styrmedel. Adress: http://urskola.se/Produkter/187826-UR-Samtiden-Ledarskap-i-skolans-varld-Kommunikation-som-styrmedel Metod Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber. Hela boken. Hultén, P., Hultman, J. & Eriksson, L.T. (2007). Kritiskt tänkande. (1. uppl.) Malmö: Liber. Helan boken. Allmändidaktik Hansén, S. & Forsman, L. (red.) (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Relevanta delar utifrån ämnesdidaktiken. Se vidare ämnesdidaktisk litteraturlista. Skolverket (2015). Delaktighet för lärande. I Forskning för Skolan. Hämtas från adressen: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3531.pdf%3Fk%3D3531 Artiklar Marton, F. (2014). Necessary Conditions of Learning. New York: Routledge. Wubbels, T. (2011). An International Perspective on Classroom Management: What Should Prospective Teachers Learn? Teaching Education, 22, 113–131. Samuelsson, M., & Collnerud, G. & Ragemalm (2016). Simuleringar tränar förmågan att leda klassrummet. Källa: https://www.liu.se/uv/lararrummet/venue/simuleringar-tranar-formagan-att-leda-klassrummet?l=sv Samuelsson, M., & Collnerud, G. (2015). Dilemma eller evidens? Hur tänker lärarstudenter kring klassrumsledarskap? Källa: http://www.researchgate.net/publication/285594722 Utöver denna artikel tillkommer en egen vald internationell vetenskaplig artikel inom områdena classroom management/leadership eller communication in classroom eller tutorial. Du kan t ex använda databasen Eric, Diva, Swepub när du söker efter intressanta artiklar. Styrdokument Läroplan för grundskolan, Lgr 11 (2011). Stockholm: Utbildningsdepartementet www.skolverket.se Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan, 2011, Gy11. Stockholm: Skolverket. www.skolverket.se Skollag 2010:800. www.skolverket.se Skolverket (2011). Allmänna råd. Planering och genomförande av undervisningen: för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Stockholm: Skolverket. Filmer för ditt analysarbete av ledarskap och kommunikationsstrategier Att undervisa i läsförståelsestrategier. Från teori till praktik... http://www.youtube.com/watch?v=PG2InFmQIjA Alice Adams - Reciprocal Teaching in Small Group Intervention. http://www.youtube.com/watch?v=r4boTzsOKmM Frivillig vidare läsning Sigrell, A. (2008). Retorik för lärare: konsten att välja språk konstruktivt. Åstorp: Retorikförlaget. Kindeberg, T. (2011). Pedagogisk retorik: den muntliga relationen i undervisningen. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. Larsson, M & Lindén, J (2005). Handledning – perspektiv och erfarenheter. Lund: Studentlitteratur. Radioprogram Lärarrummet (2016). Radioprogram (30 min). Att vara lärare är ett ledarskap. Adress:http://urskola.se/Produkter/192769-Lararrummet-Att-vara-larare-ar-ett-ledarskap

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.