Att leda och handleda didaktiska processer, 7.5 hp

To Lead and Supervice Didactic Processes, 7.5 credits

9KPA08

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Tsagalidis

Kursansvarig

Helena Tsagalidis

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 4 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla O
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 3 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 3 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla O
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser i Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7,5 hp, Skolans samhällsuppdrag och organisation 7,5 hp, Verksamhetsförlag utbildning 7,5 hp, Undervisningens didaktiska processer 7,5 hp, Undervisningens sociala processer 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning del II, Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7,5 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • beskriva, analysera och kritiskt granska lärares ledarskap i relation till undervisningens didaktiska och sociala processer
 • kritiskt granska det egna ledarskapet i förhållande till skolans ramfaktorer och elevers lärande och kunskapsutveckling med observation som metod
 • beskriva och kritiskt granska strategier för handledning av elevers lärande och kunskapsutveckling inom det egna ämnesområdet
 • beskriva och identifiera kommunikationsmönster mellan lärare och elev

Kursinnehåll

I kursen behandlas lärares ledarskap i förhållande till elevernas kunskapsutveckling och lärande. Skilda perspektiv på ledarskap presenteras och diskuteras utifrån en skolkontext. Olika ledarskapsstilar och strategier för ledning och handledning av lärprocesser i undervisningssituationer studeras och diskuteras i förhållande till det egna ämnesområdet. Kursen behandlar också lärares hantering av frirummet, skolans ramfaktorer, lärare och elevers kommunikation och elevernas inflytande över centrala undervisningsfrågor.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen och seminarium med skriftligt underlag.

STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen 6,5 hp U-VG
MRE1 Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1 hp U-G

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Ledarskap och handledning Berg, G., Sundh, F. & Wede, C. (red.) (2012). Lärare som ledare: i och utanför klassrummet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14,15 och Avslutning. Lauvås, P. & Handal, G. (2015). Handledning och praktisk yrkesteori. Del 2, 3 och 4. Lund: Studentlitteratur. Stensmo, C. (2008). Ledarskap i klassrummet. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: 2-7. Stensmo, C. (2000). Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. Kapitel:1-8. Film om ledarskap Skolvärlden. Mikael Samuelsson. Film: Så blir du en skicklig ledare i klassrummet https://www.youtube.com/watch?v=Rm9P8cPzwEI Kommunikation Gunnarsson, H. (2012). Lärarens retorik: Om tal och samtal i läraryrket. Kapitel: 1-14. Nilsson, B. & Waldemarson, A. (2012). Kommunikation för ledare. Lund: Studentlitteratur. Del 2, 3 och 4. Film Film UR: Kommunikation som styrmedel. Adress: http://urskola.se/Produkter/187826-UR-Samtiden-Ledarskap-i-skolans-varld-Kommunikation-som-styrmedel Metod Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber. Hela boken. Hultén, P., Hultman, J. & Eriksson, L.T. (2007). Kritiskt tänkande. (1. uppl.) Malmö: Liber. Helan boken. Allmändidaktik Hansén, S. & Forsman, L. (red.) (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Relevanta delar utifrån ämnesdidaktiken. Se vidare ämnesdidaktisk litteraturlista. Skolverket (2015). Delaktighet för lärande. I Forskning för Skolan. Hämtas från adressen: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3531.pdf%3Fk%3D3531 Artiklar Marton, F. (2014). Necessary Conditions of Learning. New York: Routledge. Wubbels, T. (2011). An International Perspective on Classroom Management: What Should Prospective Teachers Learn? Teaching Education, 22, 113–131. Samuelsson, M., & Collnerud, G. & Ragemalm (2016). Simuleringar tränar förmågan att leda klassrummet. Källa: https://www.liu.se/uv/lararrummet/venue/simuleringar-tranar-formagan-att-leda-klassrummet?l=sv Samuelsson, M., & Collnerud, G. (2015). Dilemma eller evidens? Hur tänker lärarstudenter kring klassrumsledarskap? Källa: http://www.researchgate.net/publication/285594722 Utöver denna artikel tillkommer en egen vald internationell vetenskaplig artikel inom områdena classroom management/leadership eller communication in classroom eller tutorial. Du kan t ex använda databasen Eric, Diva, Swepub när du söker efter intressanta artiklar. Styrdokument Läroplan för grundskolan, Lgr 11 (2011). Stockholm: Utbildningsdepartementet www.skolverket.se Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan, 2011, Gy11. Stockholm: Skolverket. www.skolverket.se Skollag 2010:800. www.skolverket.se Skolverket (2011). Allmänna råd. Planering och genomförande av undervisningen: för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Stockholm: Skolverket. Filmer för ditt analysarbete av ledarskap och kommunikationsstrategier Att undervisa i läsförståelsestrategier. Från teori till praktik... http://www.youtube.com/watch?v=PG2InFmQIjA Alice Adams - Reciprocal Teaching in Small Group Intervention. http://www.youtube.com/watch?v=r4boTzsOKmM Frivillig vidare läsning Sigrell, A. (2008). Retorik för lärare: konsten att välja språk konstruktivt. Åstorp: Retorikförlaget. Kindeberg, T. (2011). Pedagogisk retorik: den muntliga relationen i undervisningen. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. Larsson, M & Lindén, J (2005). Handledning – perspektiv och erfarenheter. Lund: Studentlitteratur. Radioprogram Lärarrummet (2016). Radioprogram (30 min). Att vara lärare är ett ledarskap. Adress:http://urskola.se/Produkter/192769-Lararrummet-Att-vara-larare-ar-ett-ledarskap

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.