Kinesiska för yrkeslivet 1B - nybörjarkurs i skriftlig språkfärdighet, 7.5 hp

Chinese for Professional Purposes 1B - Beginner course in written proficiency, 7.5 credits

704G61

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mats Andersson

Kursansvarig

Mats Andersson

Studierektor eller motsvarande

Olle Linge

Kontaktinformation

Anna Martin, studievägledare

Marie Ekström Lorentzon, kursadministratör

Mats Andersson, kursansvarig

Olle Linge, studierektor

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2023 202334-202403 Engelska Ortsoberoende
F7KGS Globala studier, kandidatprogram 3 (HT 2023) 202334-202403 Engelska Ortsoberoende V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i globala studier

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 5
Undantag ges från svenska

Lärandemål

 Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för innehållet i enkel, tydlig text om bekanta ämnen
  • uttrycka fakta och åsikter om bekanta ämnen med enkla tecken, ord och meningar
  • tillämpa strategier för att lösa kommunikativa problem i enkla, skriftliga utbyten
  • redogöra för några kulturella företeelser av vikt för skriftlig kommunikation i professionella sammanhang

Kursinnehåll

I kursen behandlas skriftlig kinesiska på nybörjarnivå, med fokus på språk som är relevant för kommunikation i professionella sammanhang, till exempel enkla presentationer.

I kursen behandlas grammatik och vokabulär, med särskilt fokus på professionella sammanhang där nybörjarkinesiska kan användas, till exempel affärsresor, företagsmöten, kundkontakter, akademiska förbindelser och andra professionella utbyten. 

I kursen behandlas även kulturella företeelser som kan påverka kommunikationen i professionella sammanhang, till exempel etikett och artighet.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges i distansform utan fysiska träffar.

Undervisningen består av digitala föreläsningar, seminarier och träffar, individuell återkoppling samt övningar och lektioner i den virtuella lärmiljön. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: kinesiska och engelska

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs Väl godkänt på samtliga moment.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPG Individuella inlämningsuppgifter 4 hp U, G, VG
TENT individuell skriftlig tentamen 3.5 hp U, G, VG

Övrigt

Liu, Y., Yao, T., Bi, N., Ge, L., & Shi, Y. (Eds.). (2017). Integrated Chinese 1: Simplified characters. (4th edition). Boston, MA: Cheng & Tsui. ISBN: 9781622911356.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.