Fältstudier - Städer och urban planering, 7.5 hp

Field courses - Cities and urban planning, 7.5 credits

709G12

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Kristina Trygg

Kursansvarig

Kristina Trygg

Studierektor eller motsvarande

Jenny Gleisner
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Linköping, Valla V
F7KSP Samhällsplanering, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering
  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

samt minst 105 hp godkända inom kandidatprogrammet i samhällsplanering

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och diskutera stadsutveckling, planeringsideologier och planering med fokus på städer och regioner
  • formulera, undersöka och kommunicera samhällsplanering
  • genomföra och presentera fältstudier i en stad eller region
  • analysera urban planering i praktiken utifrån aktuell forskning
  • kritiska granska och diskutera vetenskapsteorier, metoder, modeller och begrepp inom samhällsplanering

Kursinnehåll

Fältstudier innebär att genomföra en gemensam fältresa i en utvald stad eller region. I kursen ingår ca en vecka lång fältkurs vilken kommer att förberedas under övningar och seminarier. En central del av kursen är att undersöka och presentera i fält. Efter fältkursen sker analys, sammanställning och presentation. I kursen behandlas aktuell forskning och planeringsteorier i en verklig kontext. I kursen behandlas stadsutveckling och planeringsideologier i en stad eller region . Studieobjekt väljs och beslutas om av kursledning innan kursstart.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, handledning, seminarier och fältarbete. Individuella skriftliga och muntliga uppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom 

  • aktivt deltagande i fältarbete och i seminarier, betygsskala: UG
  • skriftlig redovisning av grupparbete, betygsskala: UV
  • individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt slutbetyg krävs dessutom Väl godkänt på den skriftliga redovisningen av grupparbetet.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 5.5 hp U, G, VG
FÄL1 Fältkurs/exkursion 2 hp U, G

Övrigt

KURSLITTERATUREN hittar du under fliken “Övriga dokument”. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
Kurslitteratur Kurslitteratur.docx