Samtida teorier och praktik i samhällsplanering, 15 hp

Contemporary theories and practice in community planning, 15 credits

709G10

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Kristina Trygg

Kursansvarig

Kristina Trygg

Studierektor eller motsvarande

Jenny Gleisner

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Samhällsplanering, kandidatprogram 4 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping O

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B 
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och jämföra nutida planeringsteorier samt relatera dessa till den historiska utvecklingen av samhällsplaneringens idéer
- redogöra för hur teoretisk kunskap tar sig uttryck i utformning av planer och städer inom dagens planeringspraktik
- tillämpa och identifiera olika metoder och verktyg inom planeringsprocesser
- söka i databaser och identifiera relevanta vetenskapliga artiklar
- genomföra och försvara ett projektarbete med inriktning mot teori och praktik inom samhällsplanering

Kursinnehåll

Kursen behandlar de teoretiska strömningar som präglat de senaste årtiondena på djupet samt blickar framåt kring idéer och visioner om städers och landsbygds utveckling. Fokus ligger på att förstå teoriernas utveckling och hur teorierna kan omsättas i den praktiska planeringen. Internationella teoretiska exempel från regioner med olika ekonomiska förutsättningar kommer inkluderas för att få in alla dimensioner av hållbarhet. Vidare kommer verktyg och modeller som används inom planeringspraktiken behandlas. Kursen avslutas med genomförande av ett vetenskapligt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturseminarier, datorlaborationer och exkursioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter, labb-PM, genomförande av ett projektarbete samt aktivt deltagande i seminarier och exkursioner. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 4.5 hp U, G
UPG2 Skriftlig redovisning 6 hp U, G, VG
LAB3 Laboration 0 hp U, G
UPG4 Individuell skriftlig uppgift 4.5 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur hittar du under fliken ÖVRIGA DOKUMENT

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.