Svenska för studier och yrkesliv: Akademiskt skrivande, 7.5 hp

Swedish for Academic and Professional Life: Academic writing, 7.5 credits

714G84

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Helena Aeberhard, Ioanna Zengler, Sofie Abrahamson

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Eftermiddagstid) HT 2022 202236-202303 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 43 (HT 2022) 202235-202303 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 43 (HT 2022) 202235-202303 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 43 (HT 2022) 202235-202303 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 43 (HT 2022) 202235-202303 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för begrepp inom språk, stil och struktur i skriftliga akademiska texter
  • identifiera skriftliga akademiska texter av olika slag utifrån dessas språk, stil och struktur
  • analysera skriftliga akademiska texter av olika slag med avseende på språk och stil, struktur och ändamålsenlighet
  • självständigt förbereda och skriva akademiska och yrkesrelaterade texter på svenska

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika akademiska och yrkesrelaterade texttyper såsom exempelvis beskrivningar, redogörelser, argumentationer och utredningar, och dessas karaktäristiska drag, samt skriftlig språklig korrekthet. I kursen behandlas såväl informellt som formellt språk.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och skrivövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kamratrespons ingår som en viktig del av kursen.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuella skriftliga texter, betygsskala: EC
  • kamratrespons på andra studerandes texter, betygsskala: EC/PF

För godkänt slutbetyg (E) krävs minst E på individuella skriftliga texter samt Pass på kamratrespons på andra studerandes texter.

För slutbetyg D krävs dessutom minst D på 50 procent och minst E på de övriga individuella skriftliga texterna samt Pass på kamratrespons på andra studerandes texter.

För slutbetyg C krävs dessutom minst C på 50 procent och minst D på de övriga individuella skriftliga texterna samt Pass på kamratrespons på andra studerandes texter.

För slutbetyg B krävs dessutom minst B på 50 procent och minst C på de övriga individuella skriftliga texterna samt Pass på kamratrespons på andra studerandes texter. 

För slutbetyg A krävs dessutom minst A på 50 procent och minst B på de övriga individuella skriftliga texterna samt Pass på kamratrespons på andra studerandes texter.


Detaljerat information återfinns i studieanvisningen. 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SKR1 Skriftlig uppgift 1 1.5 hp EC
SKR2 Skriftlig uppgift 2 2 hp EC
SKR3 Skriftlig uppgift 3 2 hp EC
SKR4 Skriftlig uppgift 4 2 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.