Organisation och ledning, 7 hp

Organisation and Management, 7 credits

722G55

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Gunilla S Andersson

Kursansvarig

Gunilla S Andersson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 1 (HT 2022) 202246-202251 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 1 (HT 2022) 202246-202251 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 1 (HT 2022) 202246-202251 Svenska Linköping, Valla O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 1 (HT 2022) 202246-202251 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva organisationer och organisationers effektivitet utifrån olika organisationsteoretiska perspektiv, samt kritiskt och med ett vetenskapligt förhållningssätt reflektera över sitt eget lärande
 • identifiera och beskriva strukturer och processer på individ-, grupp- och övergripande nivå i organisationer
 • välja och motivera perspektiv och modeller samt använda dessa för att analysera effektivitet i organisationer
 • kommunicera sin kunskap om organisationer, såväl muntligt som skriftligt
 • reflektera över och använda några centrala begrepp och modeller relaterade till det egna lärandet
 • diskutera några grundläggande vetenskapsteoretiska problemställningar som påverkar beslut om metodval inom samhällsvetenskap

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

 • organisationers effektivitet, ledarskap och makt, förhållandet mellan organisation, individ och grupp, kultur och motivation, mål och strategi och organisationens omgivning
 • grundläggande begrepp och perspektiv med relevans för fortsatta studier i ekonomi
 • förhållningssätt till kunskap, kritiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande, samt betydelsen av och förmågan att självständigt kunna söka litteratur samt värdera den litteratur man sökt fram

Undervisnings- och arbetsformer

Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudier och förberedelser till seminarier på egen hand eller tillsammans med andra studenter. Som stöd för det självständiga arbetet tillkommer lärarledd undervisning, som organiseras i form föreläsningar och seminarier. Den del av kursen där formella/schemalagda möten sker mellan studenterna, organiseras i mindre gruppseminarier. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker löpande under kursen i form av obligatoriska seminarier som redovisas muntligt och skriftligt. Därutöver examineras kursen genom ett större individuellt skriftligt arbete där studenten beskriver och reflekterar över kursen som en organisation utifrån organisationsteoretiska perspektiv och aspekter. Kursen avslutas med ett kortare obligatoriskt individuellt uppföljningssamtal med varje student. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Alvehus, Johan, (2019) Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok. Upplaga 2 Stockholm : Liber, [2019]

ISBN: 9789147129393

Forslund, Magnus, (2019) Organisering och ledning. Upplaga 3 Stockholm : Liber, [2019]

ISBN: 9789147128617

Kompletterande litteratur

Övrigt

Tillkommer gör av lärare valda texter samt av studenten vald artikel från vetenskaplig tidskrift. Komplett litteraturlista på Lisam vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.