Management Control, 7.5 hp

Management Control, 7.5 credits

723G72

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gunilla S Andersson

Kursansvarig

Gunilla S Andersson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202504-202508 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202504-202508 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202504-202508 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202504-202508 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202504-202508 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva ekonomistyrningens roll i organisationer
  • använda olika teorier, modeller och begrepp som är fundamentala för styrning av organisationer
  • analysera och diskutera begränsningar och tillkortakommanden hos traditionell ekonomistyrning

Kursinnehåll

Management control är en nyckelfunktion i organisationer. Det är strukturen och processen varigenom en organisation försöker implementera sina strategiska mål. Syftet med ekonomistyrning är att uppnå en effektiv användning av resurser för att uppnå organisatorisk effektivitet. För en kommersiell organisation innebär detta att uppfylla krav på lönsamhet som fastställts av de finansiella marknaderna. Kursen ger en bred introduktion till området ekonomistyrning av organisationer och fokuserar på olika teorier, modeller och begrepp som kan användas av ledningen. Kursen täcker ett brett spektrum av ämnen som rör ekonomistyrningen, dess omgivning och processer. De ämnen som behandlas inkluderar modeller för styrning, organisering för finansiellt ansvar och befogenheter, resultatmätning, belöningssystem, kontroll i olika eventualiteter, Balanced Scorecard etc.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är baserad på case-metodik. Studenten erbjuds ett antal stödjande föreläsningar men fokus ligger på case-seminarierna. Utöver detta förväntas studenten bedriva självstudier av litteratur samt grupparbeta fram case-lösningar och -presentationer. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Examinationen genomförs genom case-seminarier och skriftlig tentamen, både individuellt och i grupp. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
CASE Case 3.5 hp U, G, VG
EXA1 Written Examination 4 hp U, G, VG

Böcker

Hartmann, F. Kraus, K. Nilsson, G. Anthony, R. Govindarajan, V, (2020) Management Control Systems 2nd Edition McGraw-Hill

ISBN: 9781526848314

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.