Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp

Introduction to Cognitive Science, 6 credits

729A10

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Annika Silvervarg

Kursansvarig

Annika Silvervarg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201934-201943 2+4 Svenska Linköping, Valla O/V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörighetsregler som gäller för masterprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna

  • redogöra för kognitionsvetenskapens centrala frågeställningar och forskningsområden
  • redogöra för de olika forskningsmetoder som används inom kognitionsvetenskap
  • redogöra för kognitionsvetenskapliga tillämpningar inom människa-teknikinteraktion.

Kursinnehåll

I kursen behandlas

  • grundbegrepp i medvetandefilosofi, kognitiv psykologi, artificiell intelligens, lingvistik, antropologi och neurovetenskap
  • den fysiska symbolsystemhypotesen
  • kognition som informationsbehandling
  • alternativa synsätt som t ex situerad och distsribuerad kognition, kroppsbaserad kognition och sub−symbolisk kognition
  • exempel på kognitionsvetenskapliga tillämpningar inom människa-teknikinteraktion

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och laborationer. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Hemtentamen 3 hp U, G, VG
HEM2 Hemtentamen 1.5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier 0 hp U, G
UPG4 Skriftlig redovisning 1.5 hp U, G

Böcker

Bermúdez, José Luis, (2014) Cognitive science : an introduction to the science of the mind Second edition. 2014

ISBN: 9781107051621, 1107051622, 9781107653351, 1107653355

Janlert, Lars-Erik, Janlert, Lars-Erik, (2015) Tänkande och beräkning : en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap 2., [omarb., utök., uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144110226

Norman, Donald A., (1993) Things that make us smart : defending human attributes in the age of the machine Reading : Addison-Wesley, cop. 1993

ISBN: 0201581299, 0201626950

Artiklar

Tillkommer ett urval artiklar som publiceras på kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.