Interaktionsdesign, 6 hp

Interaction Design, 6 credits

729G22

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mattias Arvola

Kursansvarig

Mattias Arvola

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, international coordinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Tredjedelsfart, Dagtid) HT 2019 201934-201943 2 Engelska Linköping, Valla
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 5 (HT 2019) 201934-201943 2 Engelska Linköping, Valla V
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (Systemutveckling) 5 (HT 2019) 201934-201943 2 Engelska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201934-201943 2 Svenska Linköping, Valla V
F7MIT Masterprogram i IT och management (Master) 3 (HT 2019) 201934-201943 2 Engelska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201934-201943 2 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
  • Masterprogram i IT och management
  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen ska 42 högskolepoäng från det första året på det kogntitionsvetenskapliga kandidatprogrammet vara avklarade med godkänt resultat. Dessutom ska kursen Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, eller motsvarande, vara avklarad med godkänd resultat. Den studerande ska också ha godkänt resultat på en av kurserna IT och programmering: grundkurs (alt. Programmering och diskret matematik) (6 hp) eller kursen Programmering och algoritmiskt tänkande (alt. Programmering och logik) (6 hp), eller motsvarande. Dessutom ska studenten ha godkänt resultat på en av kurserna Forskningsmetodik och statistik (6 hp) eller Kvalitativa forskningsmetoder (6 hp), eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- göra användarstudier, särskilt planera, genomföra och rapportera kvalitativa användarstudier och modellera resultaten från användarstudier med personer, scenarier, och designmål.
- göra konceptdesign och kravformulering, särskilt generera och gestalta alternativa koncept på interaktiva system, och på ett strukturerat sätt välja koncept med grund i personer, scenarier, och designmål och formulera krav för utformningen av ett interaktivt system utifrån personor, scenarier, och designmål.
- göra pappersprototyper och grundläggande användbarhetsmätning, särskilt skapa och demonstrera en prototyp med låg detaljeringsgrad (eng. low fidelity) av ett interaktivt system utifrån scenarier och krav, planera, 
genomföra och rapportera användbarhetstest med grundläggande kvantitativa mått.
- diskutera genus- och hållbarhetsaspekter av interaktionsdesign.

Kursinnehåll

Kursen behandlar:
- Datainsamling
- Användbarhetskrav
- Användbarhetstestning
- Verktyg för användarscentrerad design, t ex skissning, personas
- Prototyputveckling, både LoFi-prototyper och HiFi-prototyper

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, projekt, lektioner, seminarier samt laborationer. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Förmågan att arbeta med desingmål, användbarhetsutvärderingar, designlösingar och prototyper examineras genom projektarbete. Att kunna redogöra för interaktionsdesign som område och roll examineras genom inlämningsuppgifter.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Inlämningsuppgifter, projekt 6 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Arvola, Mattias, (2014) Interaktionsdesign och UX : om att skapa en god användarupplevelse 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144097640

Goodwin, Kim, (2009) Designing for the digital age : how to create human-centered products and services Indianapolis, IN : Wiley Pub., cop. 2009

ISBN: 9780470229101, 0470229101

Artiklar

Articles to be added. They are published on the course webpage.

Kompletterande litteratur

Böcker

Saffer, Dan, (2010) Designing for interaction : creating innovative applications and devices 2. ed. Berkeley Calif. : New Riders Pub cop. 2010

ISBN: 9780321643391, 0321643399

Alternative to Arvola (2014) in English

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.