Interaktionsprogrammering, 6 hp

Interaction Programming, 6 credits

729G26

Kursen är nedlagd. Ersätts av 729G87.

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jody Foo

Kursansvarig

Jody Foo

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, International coordinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Tredjedelsfart, Dagtid) HT 2019 201944-202003 3 Engelska Linköping, Valla
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 5 (HT 2019) 201944-202003 3 Engelska Linköping, Valla V
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (Systemutveckling) 5 (HT 2019) 201944-202003 3 Engelska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201944-202003 3 Svenska Linköping, Valla V
F7MIT Masterprogram i IT och management (Master) 3 (HT 2019) 201944-202003 3 Engelska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201944-202003 3 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
  • Masterprogram i IT och management
  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen ska 42 högskolepoäng från första årskursen på det kogntitionsvetenskapliga kandidatprogrammet vara avklarade med godkänt resultat. Studenten ska också ha godkänt resultat på kursen Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, eller motsvarande. Den studerande ska vidare ha godkänt resultat på kursen IT och programmering: grundkurs (alt. Programmering och diskret matematik) (6 hp), eller Programmering och algoritmiskt tänkande (alt. Programmering och logik) (6 hp), eller motsvarande.  

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- implementera ett interaktivt användargränssnitt med hjälp av ett utvecklingsramverk
- identifiera och beskriva komponenter i ett användargränssnitt
- implementera en komponent i ett användargränssnitt givet en beskrivning
- redogöra för den programmeringsmässiga komplexiteten i en uppsättning interaktionstekniker

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande:
- interaktionsprogrammering med ramverk (t.ex. HTML5+jQuery)
- interaktion via text
- användning av interaktiva element inom ett ramverk
- eventhantering
- hantering av input från mus, tangentbord, etc.
- vektorgrafik och pixelbaserad grafik
- animering.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner,laborationer och projekt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom ett projektarbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projekt 6 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Böcker

McFarland, David Sawyer, (2014) JavaScript & jQuery : the missing manual [3. ed.] Sebastopol, CA : O'Reilly, 2014.

ISBN: 9781491947074

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.