Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata, 7.5 hp

Econometrics: Analysis of Cross-Section and Panel Data Material, 7.5 credits

730A30

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jonathan Siverskog

Kursansvarig

Jonathan Siverskog

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Kinga Barrafrem, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202444-202503 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202444-202503 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7MNA Nationalekonomi, masterprogram 1 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurser, 30 hp
 • Nationalekonomi, fortsättningskurser, 30 hp
 • Nationalekonomi, fördjupningskurser, 30 hp med minst 60 hp godkända
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för ekonometriska problem som kan kopplas till heterogenitet, identifikation, selektiva urval och olika former av begränsningar hos en datamängd liksom för lösningar på dessa problem

Färdighet och förmåga

 • självständigt genomföra, tolka och utvärdera ekonometriska analyser, baserad på panel- och tvärsnittsdata

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • självständigt värdera val av estimationsmetoder, för att analysera ekonomiska problem baserat på panel- och tvärsnittsdata

Kursinnehåll

I kursen behandlas typiska problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning. 

Moment som tas upp är modeller för paneldata. Fokus ligger på linjära regressionsmodeller men även på utvecklingar som “limited dependent variables (LDVmodeller), “Instrumental Variables” (IV) och “Difference-in-Difference”. Vidare behandlar kursen konsekvenser för estimation och statistisk inferens av vanligt förekommande avvikelser från ekonometriska standardantagandena, t.ex  endogenitet.

Vidare behandlas simulering av Ordinary Least Square (OLS) och Tobit-, Logit- och Probit-modeller och andra liknande modeller. I samband med dessa modeller diskuteras också urvalsproblem, som till exempel uppkommer när observationer på den beroende variabeln inte har genererats från ett slumpmässigt urval.

Kursinnehållet demonstreras under kursen genom tillämpningar i statistikprogrammet R.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisnings- och examinationsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • skriftliga inlämningsuppgifter i grupp, betygsskala: UG

För godkänt slutbetyg krävs godkänt på alla moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 6 hp U, G, VG
INL1 Inlämningsuppgift 1.5 hp U, G

Böcker

Se under fliken "Övriga dokument" för kompletterande litteraturlista.
Angrist, Joshua David, Verfasser, Pischke, Jörn-Steffen, Verfasser, (2015) Mastering 'metrics. : The path from cause to effect.

ISBN: 0691152845, 9780691152844

Wooldridge, Jeffrey M., Verfasser, (2016) Introductory econometrics : a modern approach

ISBN: 9781305270107, 130527010X

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.