Makroekonomisk teori, 7.5 hp

Macroeconomic Theory, 7.5 credits

730A33

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gazi Salah Uddin

Kursansvarig

Gazi Salah Uddin

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Kinga Barrafrem, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202444-202503 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202444-202503 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7MNA Nationalekonomi, masterprogram 1 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla O
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram (Ekonomisk analys) 3 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla O
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram (Finansiell ekonomi) 3 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurser, 30 hp
 • Nationalekonomi, fortsättningskurser, 30 hp
 • Nationalekonomi, fördjupningskurser, 30 hp med minst 60 hp godkända
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för samt med hjälp av matematiska analysmetoder härleda samband inom centrala delar av den makroekonomiska teorin

Färdighet och förmåga

 • tillämpa makroekonomiska modeller för att generera ekonomiska prediktioner
 • använda makroekonomiska modeller i simuleringar med givna parametrar
 • analysera makroekonomisk data samt rapportera och presentera makroekonomisk analys

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och diskutera rådande makroekonomiska förhållanden och policyproblem med hjälp av makroekonomiska teorier

Kursinnehåll

I kursen behandlas centrala  makroekonomiska teorier, koncept, analytiska angreppsätt och empiriska regelbundenheter. Fokus kommer att ligga på den moderna tillväxtteorin, teorier kring konjunkturcykler, penning- och  finanspolitik, konsumtions- och investeringsteori och arbetslöshet.
Dessutom tas aktuella makroekonomiska problem samt forskning kring globala makroekonomiska frågor såsom miljö, migration, ekonomiska kriser och hållbar utveckling upp.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar, lektioner och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisnings- och examinationsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs godkänt på alla moment. För Väl godkänt slutbetyg krävs dessutom Väl Godkänt på både skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 3 hp U, G, VG
PAPR Paper 4.5 hp U, G, VG

Böcker

Se under fliken "Övriga dokument" för kompletterande litteraturlista.
Romer, David, Advanced macroeconomics 4. ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, cop. 2012, tr. 2011

ISBN: 0073511374, 9780073511375

Any standard edition

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.