Avancerade teman i tillämpad mikroekonomi, 7.5 hp

Advanced Topics in Applied Microeconomics , 7.5 credits

730A43

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MNA Nationalekonomi, masterprogram (Public Policy) 3 (HT 2025) 202544-202603 O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurser 30 hp
 • Nationalekonomi, fortsättningskurser 30 hp
 • Nationalekonomi, fördjupningskurser 30 hp med minst 60 hp godkända
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • punkter här….

Kursinnehåll

Kursen utgår från centrala områden inom tillämpad mikroekonomi: beteendeekonomi, hälsoekonomi, transportekonomi. Kursen är designad för att praktisk kunna tillämpa kunskaper från de olika områden för att analysera och designa policyförslag med utgångspunkt i aktuella samhällsproblem. Kursen kommer innehålla en serie gästföreläsningar från statliga myndigheter inom de olika områdena. 

I kursen behandlas:

 • Beteendeekonomi: Policy och beslutsfattande
 • Transportekonomi: Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar
 • Hälsoekonomi: Hälsoekonomisk utvärdering

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Examinationen består av 

 • xxxxxx, betygsskala: UG
 • xxxxt, betygsskala: UV
 • oxxxx, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på dxxxxxxxxx.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Se under fliken "Övriga dokument" för kompletterande litteraturlista.
Verbeek, Marno, (2012) A guide to modern econometrics 4. ed. Hoboken, NJ : Wiley, 2012

ISBN: 9781119951674, 1119951674

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.