Avancerade teman i tillämpad makrofinans, 7.5 hp

Advanced Topics in Applied Macrofinance, 7.5 credits

730A44

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gazi Salah Uddin

Kursansvarig

Gazi Salah Uddin

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MNA Nationalekonomi, masterprogram (Finansiell ekonomi) 3 (HT 2025) 202544-202603 O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i nationalekonomi
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurser, 30 hp, 
  Nationalekonomi, fortsättningskurser, 30 hp 
  Nationalekonomi, fördjupningskurser, 30 hp med minst 60 hp godkända
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
 • Finansiell ekonomi, 15 hp eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • teoretiskt och praktiskt analysera penningpolitik samt dess praktiska genomförande
 • kritiskt diskutera hållbar finansiering inom ramen för utvecklingspolitik, reformer och internationella överenskommelser
 • i tal och skrift analysera olika penningpolitiska policyområden
 • använda och effektivt mäta komplexa klimatriskdata
 • kritiskt reflektera kring specifika penningpolitiska policyer och strategier
 • diskutera utmaningar och möjligheter förknippade med penningpolitik och finansiering

Kursinnehåll

I kursen behandlas analytiska och politiska frågor relaterade till penningpolitisk teori och implementering och dess inverkan på realekonomin och finansmarknaderna. Resultaten och rekommendationerna från tekniska ekonomiska analyser relaterade till hållbara penningpolitiska och klimatfinansiella implikationer av utvecklingspolitik, reformer och internationella överenskommelser behandlas. Även ekonomisk utveckling, hållbar och grön finans samt en introduktion av några grundläggande ekonomiska samband tas upp. I kursen behandlas också tillämpningar av penningpolitik och finansiering inom tex klimat och grön finans, digital finans, maskininlärning och AI, högfrekvent marknadsmikrostruktur. Dessutom behandlas hur man mäter och använder komplexa klimatriskdata och specifika policys för klimatfinansiering och grön finans.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • skriftlig individuell tentamen, betygsskala: UV
 • skriftlig inlämningsuppgift i grupp inklusive presentation, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs godkänt på båda momenten. För VG krävs VG på båda momenten.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Skriftlig tentamen 3 hp U, G, VG
INLU Inlämningsuppgift 4.5 hp U, G, VG

Böcker

Se under fliken "Övriga dokument" för kompletterande litteraturlista.
Se under fliken "Övriga dokument" för kompletterande litteraturlista.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.