Finansiell ekonomi, 7.5 hp

The Economics of Financial Market, 7.5 credits

730G32

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Göran Hägg

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KAA Affärsjuridiska kandidatprogrammet 5 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Linköping O
F7KAF Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 5 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Linköping O
F7KAT Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska 5 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Linköping O
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet
  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska
  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för de finansiella marknader som företag agerar på (aktiemarknaden, kreditmarknaden och valutamarknaden), liksom de olika finansieringsmöjligheter som står ett företag till buds.
  • grundläggande kunskaper i finansieringsteori och dess praktiska användning i såväl ett svenskt som ett internationellt perspektiv.
  • kommunicera med ekonomer i frågor med såväl juridiska som finansiella implikationer.

Kursinnehåll

I kursen ingår en presentation av de olika finansiella marknaderna. De marknader som avses är aktiemarknaden, kreditmarknaden och valutamarknaden. I samband med studiet av dessa marknader introduceras även olika derivat till aktier, lån och valutor såsom optioner och terminer. Aktie- och kreditmarknader studeras ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. Det internationella perspektivet gör att valutafrågor får aktualitet. Valutafrågor är också intressanta med tanke på att svenska företag i större utsträckning än företag i många andra länder är av multinationell karaktär eller på annat sätt utlandsberoende. Därför uppmärksammas de sätt varpå ett företag kan hantera sin valutarisk.

Vidare ingår också en genomgång av de teorier, antaganden och förutsättningar som utgörgrundpelarna för modern finansieringsteori. Därutöver studeras de olika finansieringsmöjligheterna. En grundläggande fråga är härvid sambandet mellan ett företags avkastningskrav och dess finansiella struktur. Såväl skatteeffekter som kostnader förbundna med ett eventuellt framtida obestånd beaktas i detta sammanhang.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, projektuppgifter och seminarier. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen.

Examination

Examination sker dels genom fullgörande av seminarieövningar och projektarbete dels genom en skriftlig och enskild tentamen eller ett enskilt skriftligt arbete (PM). 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG
PRO1 Projekt 1 0 hp U, G

Böcker

Brealey, Richard A., Myers, Stewart C., Marcus, Alan J., (2018) Fundamentals of corporate finance 9. ed. New York : McGraw-Hill Education, 2018 (dvs 2017)
Hansson, Sigurd, (2009) Aktier, optioner, obligationer : en introduktion 11., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.