Affärsjuridiska kandidatprogrammet, 180 hp

Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law, 180 credits

F7KAA

Programmet är nedlagt.

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Affärsjuridisk kandidatexamen, 180 hp.

Studietakt

Helfart

Syfte

Utbildningsprogrammet skall kännetecknas av:

 • insikten om samspelet mellan rätt, etik och kultur
 • integration mellan teori och praktik, så att studenten får utbildning i väsentliga färdigheter som förmåga att tala och skriva väl, argumentations- och förhandlingsförmåga liksom förmåga till inlevelse i motpartens tankevärld,
 • integration mellan juridik och ekonomi – denna integration skall göra det möjligt för studenten att definiera, analysera och lösa problem, som kräver en kombination av juridiska och ekonomiska kunskaper,
 • ett nära samarbete mellan studenter och lärare samt övrig personal samt
 • samverkan mellan universitet och dess omvärld – denna samverkan syftar till att göra den blivande affärsjuristen förtrogen med de arbetsuppgifter och den arbetsmiljö som han/hon kommer att möta i sin yrkesutövning.

Mål

För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning gäller de i 1 kap högskolelagen formulerade målen, som kan sammanfattas på följande sätt:

Utbildningen skall bygga på vetenskaplig grund samt på beprövad erfarenhet och skall bedrivas på sådant sätt att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas. Det skall finnas ett nära samband mellan utbildning och forskning. Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet uppnås och jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen samt att ta en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Utbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. Den skall slutligen främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.

Examensordningen förtydligar målen för utbildningar som avslutas med kandidatexamen enl. följande:

Kunskap och förståelse

Studenten skall visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Studenten skall visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

För den affärsjuridiska utbildningen gäller som komplettering och precisering av ovan angivna övergripande mål följande:

Utbildningen skall förbereda studenterna för arbete som affärsjurister med hjälp av integration mellan juridik och ekonomi, mellan teori och praktik samt mellan svensk rätt och EU-rätt. Utbildningen skall främja studenternas personliga utveckling, bl.a. genom att stödja framväxten av ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till rättsystemet och genom att tillhandahålla vissa historiska, filosofiska och internationella perspektiv på rätt och ekonomi.

Den affärsjuridiska utbildningen har vidare som mål att ge studenterna en god överblick över relevanta delar av svensk och europeisk rätt och de teoretiska kunskaper i juridik och ekonomi som fordras för kvalificerat och praktiskt inriktat affärsjuridiskt arbete. Studenterna skall genom hela utbildningen tränas i färdigheter som är väsentliga i praktisk juridisk yrkesutövning.

I enlighet härmed skall den affärsjuridiska utbildningen utformas på ett sådant sätt, att den hos den enskilde studenten utvecklar förmåga att:

 • medvetet förhålla sig till juristens roll i ett rättssamhälle,
 • identifiera, formulera och analysera juridiska problem och att förstå rättssystemets roll,
 • förstå, analysera och jämföra alternativa juridiska problemlösningars rättsliga och ekonomiska effekter,
 • självständigt söka juridiskt källmaterial
 • muntligen och skriftligen redovisa juridiskt källmaterial samt att föra en egen argumentation i rättsliga och ekonomiska frågor,
 • praktiskt tillämpa inhämtad kunskap
 • beakta ett genusperspektiv samt
 • arbeta både individuellt och tillsammans med andra, inom och över gränserna, för juristprofessionen.

Utbildningen skall stimulera och ta till vara initiativ från studenternas sida. Genom ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan personal skall högsta möjliga kvalitet i utbildningen uppnås.

Innehåll

Programmet består av ett tvåårigt basblock om 120 hp och ett ettårigt fördjupningsblock om 60 hp. Träning i kommunikation ingår som en integrerad del av utbildningen under hela studietiden. Under programmets tredje årskurs ingår frivillig fadderföretagsverksamhet.

Basblocket är uppbyggt av kurser om sammanlagt 105 högskolepoäng i juridik/affärsrätt och 15 högskolepoäng i företagsekonomi. I basblocket ingår följande kurser som samtliga är obligatoriska:

Termin 1

RÄTTSTEORI OCH RÄTTSTEKNIK 12 hp
AFFÄRSRÄTT 18 hp

Rättsteori och rättsteknik läses under större delen av kurstiden parallellt med kursen affärsrätt. Härigenom ges studenterna goda möjligheter till omedelbar träning i att tillämpa de teorier och de färdigheter som inhämtas i den förstnämnda kursen.

Termin 2

OFFENTLIG RÄTT MED EU-RÄTT 12 hp
AVTALSRÄTT MED SKADESTÅNDS- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT 18 hp

Termin 3

IMMATERIALRÄTT, MARKNADS- OCH KONKURRENSRÄTT 7,5 hp
ÄGANDE- OCH NYTTJANDERÄTT TILL FAST EGENDOM 7,5 hp
ARBETSRÄTT 7,5 hp
STRAFFRÄTT OCH EKONOMISKA BROTT 7,5 hp

Termin 4

REDOVISNING (FÖRETAGSEKONOMI) 15 hp
ASSOCIATIONSRÄTT MED EKONOMISK INRIKTNING 15 hp

Associationsrätt innehåller moment i organisationsteori.

Programmets två avslutande terminer, fördjupningsdelen, innehåller 45 hp i affärsrätt, 7,5 hp i nationalekonomi samt 7,5 hp i företagsekonomi. Utbildningen avslutas med en uppsats om 15 hp inom det affärsjuridiska huvudområdet. I fördjupningsdelen ingår följande kurser som samtliga är obligatoriska:

Termin 5

FINANSIELL EKONOMI (NATIONALEKONOMI) 7,5 hp
FINANSIELL PLANERING (FÖRETAGSEKONOMI) 7,5 hp
SKATTERÄTT 15 hp

Termin 6

JURIDISK OCH EKONOMISK FÖRETAGSANALYS 15 hp
KANDIDATUPPSATS I AFFÄRSRÄTT 15 hp

Den som med godkänt betyg genomgått samtliga högskolepoänggivande kurser, under terminerna 1-6, uppfyller fordringarna för affärsjuridisk kandidatexamen.


Kursernas huvudsakliga innehåll

Termin 1 innehåller följande kurser

RÄTTSTEORI OCH RÄTTSTEKNIK: Rättsteori tar upp frågan om rättens natur, viktiga begrepp som stat, individ, suveränitet och rättvisa liksom rättstillämpningsmetoder och juridisk argumentation. Rättsteknik behandlar lagstiftningsprocessens uppbyggnad och rättskällorna samt ger praktisk erfarenhet av att utnyttja ett bibliotek och där förekommande hjälpmedel för att finna källmaterial.

AFFÄRSRÄTT: Kursen innehåller en introduktion till rättsekonomin. Vidare ingår ett grundläggande studium i svensk rätt, nämligen regler om avtal (såväl allmän som speciell avtalsrätt), arbete, företagsformer, skadestånd, exekution (framför allt utmätning och konkurs) samt civilprocess, straffrätt och EU-rätt. Mer djupgående studier ägnas åt köprätt och ekonomisk familjerätt. I momentet ekonomisk familjerätt behandlas de ekonomiskt inriktade delarna av äktenskapsrätten, föräldrarätten och arvsrätten, dvs. rättsreglerna om makars, sambors och underårigas ekonomiska förhållanden under och efter olika samlevnadsförhållanden samt vid dödsfall. De aktuella reglerna belyses också ur ett genusperspektiv.

Termin 2 innehåller följande kurser

OFFENTLIG RÄTT MED EU-RÄTT: Kursen ger grundläggande kunskaper om svensk statsrätt, styrelseskick och verksamhetsformer inom ramen för EU-fördraget med särskild tonvikt lagd på reglerna enligt EU-fördraget samt en orientering om huvuddragen i svensk kommunal- och förvaltningsrätt. Ett centralt område avser EU-rättens rättsliga karaktär och samspelet mellan EU-rätt och nationell rätt samt rättsstatsprincipen inklusive betydelsen av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

AVTALSRÄTT MED SKADESTÅNDS- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT: I en marknadsekonomi spelar avtalsrätten en betydelsefull roll. I kursen studeras hur avtal kommer till stånd och avvecklas, parternas rättigheter och skyldigheter enligt några affärsrättsligt betydelsefulla avtalstyper liksom under vilka förutsättningar ett avtal är ogiltigt och var gränsen går mellan tillåtet och otillåtet beteende i kontraktsförhållanden. I detta sammanhang behandlas även regler som avser att stärka konsumenternas ställning som avtalspartner till näringsidkare. Vidare behandlas regler om handlande genom olika slags mellanmän. Skadeståndsrätten berör i huvudsak skadeståndslagen och produktansvarslagen medan försäkringsrätten ges en översiktlig behandling.

Termin 3 innehåller följande kurser

ÄGANDE- OCH NYTTJANDERÄTT TILL FAST EGENDOM: Kursen behandlar fastighetsbegreppet, vad som hör till en fastighet, hur äganderätt till fastigheter uppkommer samt inskrivningsväsendet. De olika formerna för nyttjanderätt till fast egendom behandlas främst ur den rörelsedrivande ägarens respektive brukarens perspektiv.

IMMATERIALRÄTT, MARKNADS- OCH KONKURRENSRÄTT: Inom immaterialrätten studeras de olika ensamrätterna såsom upphovsrätt, patent, varumärkesrätt, mm medan resterande del av kursen ägnas åt hur konkurrensrättens och marknadsföringslagens föreskrifter styr samverkansformerna och konkurrensen företag emellan.

ARBETSRÄTT: Anställningsavtalet är en av de viktigaste avtalstyperna ur såväl ett marknadsperspektiv som ur ett socialt perspektiv. Härtill kommer att rättsförhållandet mellan parterna på arbetsmarknaden regleras inte bara av innehållet i lagar, prejudikat och avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren utan också av kollektiva avtal, vilket gör ämnesområdet särskilt intressant även ur ett rättsteoretiskt perspektiv. I kursens studeras arbetsrättens historiska utveckling, samspelet mellan aktörerna i arbetslivet samt den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar, prejudikat och kollektivavtal.

STRAFFRÄTT OCH EKONOMISKA BROTT: Huvuddelen av kursen ägnas åt allmän straffrättslära. Det innebär studier av viktiga principiella frågor som rättsstatsbegreppet, legalitetsprincipen, vem som bör kunna göras straffrättsligt ansvarig för egna handlingar respektive för handlingar som företas inom ramen för ett företags verksamhet, huruvida redan förberedelse till brott och ej fullföljda brottsliga handlingar bör vara straffbara, om den som ej begått själva den brottsliga handlingen men bistått med råd eller handling också bör kunna straffas och om, när det handlar om straffrättslig ansvar, underlåtenhet att göra något bör vara likställt med att aktivt företa sig något. Omkring en tredjedel av kursen behandlar innehållet i straffstadganden som riktar sig mot ekonomisk brottslighet.

Termin 4 innehåller följande kurser

REDOVISNING: Kursen tar upp såväl extern- som internredovisning med tyngdpunkten förlagd till externredovisningen. Inledningsvis behandlas företagsekonomins historiska utveckling och dess roll som förmedlare av en sammanfattande bild av företaget. Därefter studeras allmänna redovisningsprinciper, svensk redovisningspraxis i ett internationellt perspektiv, löpande bokföring, begreppen värde, intäkt och kostnad, periodisering och resultatreglering och bokslutsmetoder. Inom internredovisning studeras utformningen av olika styrsystem med hänsyn tagen till företagets uppgifter och struktur varvid kalkylerings- och budgeteringsproblem belyses.

ASSOCIATIONSRÄTT MED EKONOMISK INRIKTNING: I denna kurs studeras i första hand företag, men även andra organisationer, ur ett rättsligt och organisatoriskt perspektiv. Associationsrätten reglerar företags (och andra organisationers) formella struktur genom föreskrifter om beslutsformer, makt- och ansvarsfördelning, hur organisationens förmögenhet får disponeras och om insyn för olika intressentgrupper. I kursen studeras den svenska associationsrätten, vari EU:s bolagsrätt utgör en integrerad del. I kursen studeras också organisationsteoretiska aspekter på associationer, för att skapa förståelse för den praktiska verklighet, i vilken rättsreglerna opererar. Ett projektarbete avslutar kursen. Projektarbetet förutsätter kunskaper och färdigheter beträffande såväl associationsrätt som organisationsteori, liksom förmåga att hantera svenska språket i ett professionellt juridiskt sammanhang.

Termin 5 innehåller följande kurser

FINANSIELL EKONOMI: Kursen inleds med en kort genomgång av de antaganden och förutsättningar som utgör grundpelarna för modern finansieringsteori. Därefter studeras de olika finansieringsmöjligheterna. En grundläggande fråga är härvid sambandet mellan ett företags avkastningskrav och dess finansiella struktur. Slutligen behandlas de olika finansiella marknaderna: aktiemarknaden, kreditmarknaden och valutamarknaden.

FINANSIELL PLANERING: I denna kurs studeras de åtgärder med avseende på kapitalanvändning och kapitalanskaffning, som krävs för att en koncern, ett företag eller någon annan organisatorisk enhet skall uppnå jämvikt mellan de totala in- och utbetalningarna under en bestämd tidsperiod.

SKATTERÄTT: Kursen ägnas i första hand åt rättsutredande analys av inkomstskatterättsliga frågor, särskilt inom området för beskattning av företagande. Här diskuteras främst beskattningen av aktiebolag och deras ägare samt av enskilda näringsidkare. Sambandet mellan redovisning och beskattning analyseras ingående. Därutöver ges inkomstbeskattningen av tjänste- och kapitalinkomster stort utrymme. Även den internationella beskattningen behandlas.

Termin 6 innehåller följande kurser

JURIDISK-EKONOMISK FÖRETAGSANALYS: Inför förvärv av hela företag eller hela verksamhetsgrenar, liksom inför köp av majoritetsägarandelar, finns ett stort behov att undersöka företaget; dess ekonomi, dess kontraktsförhållanden och dess ansvarsförhållanden i fråga om t.ex. miljöskador. Kursen behandlar förvärvsprocessens olika stadier, tolkning av årsredovisningen, kassflödesanalys, analys av kontraktsrisker och risker för utomobligatoriskt skadeståndsansvar i anledning av den förvärvde verksamheten.

KANDIDATUPPSATS: Denna uppsats skall utgöra ett kvalificerat juridiskt eller juridisktekonomiskt utredningsarbete. Utöver att vara ett teoretiskt arbete, skall det visa författarens förmåga att praktiskt tillämpa sina teoretiska kunskaper. Inom ramen för uppsatsarbetet innehåller kursen ett teoriavsnitt som tar upp grundläggande juridisk vetenskaplig metod.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen präglas av ett studentcentrerat lärande genom ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan personal och sker i form av exempelvis föreläsningar, seminarier, rollspel och handledning. Vilka undervisningsformer som förekommer i en viss kurs framgår av kursplanen för kursen i fråga.


Examination

Examination sker i form av rättsfalls-PM, muntliga rättsfallsreferat, aktivt deltagande i seminarier, genomförande av egna undervisningsmoment, studiebesök och rollspel, inlämningsuppgifter, skriftliga, enskilda tentamina (såväl i form av salsskrivning som hemtentamina) samt författande av uppsats. Vilka examinationsformer som förekommer i en viss kurs framgår av kursplanen för kursen ifråga.


Betyg

Betyg på kurs anges i respektive kursplan. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För behörighet för tillträde till utbildningsprogrammets termin 4 krävs att den studerande har uppnått 42 hp från programterminen 1-2 samt slutfört kursen Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt 18 hp från programtermin 2. För behörighet för tillträde till utbildningsprogrammets termin 6 krävs att den studerande har uppnått minst 105 hp samt slutfört kursen Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt 18 hp från programtermin 2.

  Examenskrav

  Studerande som med godkänt resultat genomgått samtliga utbildningsmoment som ingår i utbildningsprogrammet uppfyller kraven för affärsjuridisk kandidatexamen från det affärsjuridiska kandidatprogrammet.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen. Begäran om bevis skall göras via Studentportalen eller på särskild blankett som finns på Examensenheten.

  I examensbeviset anges att studierna fullgjorts inom det affärsjuridiska utbildningsprogrammet. I beviset förtecknas huvudområdet, genomgångna kurser och övriga moment i utbildningen.

  Examensbenämning på svenska

  Affärsjuridisk kandidatexamen, 180 hp.

  Examensbenämning på engelska

  Bachelor of Science with a major in Commercial and Business Law, 180 credits.

  Särskild information

  Antagningsförfarande

  Studerande antas till utbildningsprogrammet i dess helhet.


  Tillgodoräknande av utbildningar inom och utom landet

  Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande görs av fakultetsstyrelsen eller av annan person på delegation av fakultetsstyrelsen.

  Termin 1 HT 2019

  Termin 2 VT 2020

  Termin 3 HT 2020

  Termin 4 VT 2021

  Termin 5 HT 2021

  Termin 6 VT 2022