Surveymetodik med teori, 7.5 hp

Survey Methods, 7.5 credits

732G38

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ann-Charlotte Hallberg

Kursansvarig

Ann-Charlotte Hallberg

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSA Statistik och dataanalys, kandidatprogram 2 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Linköping O

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • redogör för vanliga metoder för att dra urval ur ändliga populationer
 • kritiskt analysera och diskutera vilka metoder som lämpar sig för olika situationer
 • skatta parametrar i en ändlig population med och utan hjälpinformation
 • redogöra för kalibrering av urvalsdata
 • redovisa olika typer av bortfall samt identifiera och genomföra olika metoder för bortfallshantering
 • identifiera olika typer av fel som kan förekomma i urvalsundersökning
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Kursinnehåll

I kursen behandlas: 

 • olika urvalsmetoder, framförallt obundet slumpmässigt urval, stratifierat urval med allokeringsmetoder, systematiskt urval, pps/pips-urval och klusterurval i ett och flera steg
 • olika skattningsmetoder: Horvitz-Thompson-skattningar och regressions-, differens- och kvotskattningar.
 • olika metoder för datainsamling
 • felkällor vid datainsamling, framförallt bortfall, ramproblem och mätfel, och metoder för att hantera dessa i skattningarna
 • imputeringsmetoder
 • viktningsmetoder till svarsbortfall
 • identifiereing av övertäckning och multiplicitet i ramen i skattningsfasen 
 • hantering av övertäckning och multiplicitet i ramen i skattningsfasen
 • kalibreringsmetoder för urvalet

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom: 

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • gruppvis skriftlig redovisning av datorlaborationer, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på den skriftliga tentamen samt Godkänt på datorlaborationerna. För Väl Godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på den skriftliga tentamen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboration 2 hp U, G
TENA Tentamen 5.5 hp U, G, VG

Böcker

Lohr, Sampling: Design and Analysi

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.