Barn, migration och transnationella barndomar, 7.5 hp

Children, Migration, and Transnational Childhoods, 7.5 credits

736A34

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Yelyzaveta Hrechaniuk

Kursansvarig

Yelyzaveta Hrechaniuk

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 3 (HT 2022) 202244-202248 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  Undantag ges för svenska
 • 45 hp godkända inom programmet från år 1

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • beskriva migrationsprocesser och transnationella barndomar i en globaliserad värld
 • identifiera och kritiskt diskutera olika teoretiska perspektiv rörande internationell migration och globala rörelser
 • redogöra för och kritiskt granska aktuell forskning angående barns erfarenheter av migration och att vara flykting
 • problematisera barndom och migration i relation till politiska processer

Kursinnehåll

I kursen behandlas barn, barndom och migrationsprocesser i en globaliserad värld. Teoretiska perspektiv på både tvingad och frivillig migration studeras med fokus på familjer och barns strategier. I kursen belyses särskilt barns situation och faktiska erfarenheter av migration och vad de har erfarit under migrationsprocessen, med ett specifikt fokus på familjeliv och släktrelationer. Likaså behandlas i en del av kursen flyktingbarn och medborgarskap sett i relation till gränser, migrationspolitik och Barnkonventionen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker på distans och består av föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG
 • individuellt skriftligt arbete, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på det individuella skriftliga arbetet samt Godkänt på övriga moment. Högre betyg grundas på det individuella skriftliga arbetet.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA2 Examination 5 hp EC
EXA1 Examination 2.5 hp EC

Böcker

Akesson, Bree , (2014) Arrested in Place: Palestinian children and families at the border. In Spyrou, Spyros & Christou, Miranda (Eds.) Children and borders. London: Palgrave Macmillan. Chapter 4. Pp. 81-98.

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=http://lib.myilibrary.com/details.asp?id=660882

Coe, Cati , (2012) Growing up and going abroad: How Ghanaian children imagine transnational migration. Journal of Ethnic and Migration Studies 38(6): 913-931.
Fog Olwig, Karen , (2014) Migration and Care: Intimately related aspects of Caribbean family and kinship. In Baldassar, Loretta & Merla, Laura (Eds.): Transnational families, migration and the circulation of care: understanding mobility and absence in family life. London: Routledge. Chapter 6. Pp. 133-148.

http://login.e.bibl.liu.se/login?url=http://lib.myilibrary.com/ProductDetail.aspx?id=516513

Heidbrink, Lauren , (2014) Migrant youth, transnational families, and the state: Care and contested interests. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Chapter 1, 4, 5 and Conclusion.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=3442369

Heissler, Karin , (2010) Migrating with honor: sites of agency and power in child labor migration in Bangladesh. In Ensor, Marisa O. & Goździak, Elżbieta M. (Eds.) Children and migration: at the crossroads of resiliency and vulnerability. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Chapter 10. Pp. 209-229

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=http://lib.myilibrary.com/details.asp?id=299887

Josefsson, Jonathan , (2017) ‘We beg you, let them stay!’: Right claims of asylum-seeking children as a socio-political practice. Childhood 24(3): 316-332.
Khosravi, Shahram , (2010) The ‘Illegal’ traveler: an auto-ethnography of borders Palgrave Macmillan. 130 pages.

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=346773

Loomba, Ania , (2005) Colonialism/Postcolonialism. London: Routledge. Chapter 2. Pp. 112-180.

https://www-dawsonera-com.e.bibl.liu.se/readonline/9780203087596/startPage/14

Lutz, Helma & Palenga-Möllenbeck, Ewa , (2012) Care Workers, Care Drain, and Care Chains: Reflections on Care, Migration, and Citizenship Social Politics 19(1): 15-37.
Martins, Catarina , (2011) The dangers of the single story: Child-soldiers in literary fiction and film. Childhood 18(4):434-446.
Parreñas, Rhacel Salazar , (2008) Transnational Fathering: Gendered Conflicts, Distant Disciplining and Emotional Gaps Journal of Ethnic and Migration Studies 34(7):1057-1072.
Punch, Samantha , (2007) Negotiating Migrant Identities: Young People in Bolivia and Argentina. Children’s Geographies 34(7):1057-1072.
Terrio, Susan J., (2010) The production of criminal migrant children: Surveillance, detention, and deportation in France. In Ensor, Marisa O. & Goździak, Elżbieta M. (Eds.) Children and migration: at the crossroads of resiliency and vulnerability. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Chapter 4. Pp. 79-96.

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=http://lib.myilibrary.com/details.asp?id=299887

Watters, Charles , (2008) Refugee Children: towards the next horizon. London: Routledge. Chapter 1 and 2. Pp. 1-27.

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=http://lib.myilibrary.com/details.asp?id=106437

Övrigt

Komplett litteraturlista , finns i Lisams kursrum.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.