Historiska perspektiv på etnicitet och migration, 7.5 hp

Historical perspectives on ethnicity and migration, 7.5 credits

742A20

Huvudområde

Etnicitet

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Stefan Jonsson

Kursansvarig

Stefan Jonsson

Studierektor eller motsvarande

Zoran Slavnic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme 1 (HT 2019) 201934-201938 Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Etnicitet

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med humanistisk, samhälls-, kultur-, beteende-, natur-, vårdvetenskaplig eller konstnärlig inriktning eller motsvarande. 

Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på avancerad nivå kunna:

  • redogöra för hur historiska och samhälleliga omständigheter påverkar dels migrationsprocesser, dels uppkomsten och förändringen av etniska identiteter, samt kritiskt bedöma litteraturen på området;
  • på vetenskaplig grund identifiera och formulera problem gällande migration, etnicitet, och identitetsformationer under den moderna och samtida perioden; 
  • definiera och analysera begrepp som etnicitet, ras, medborgarskap, gemenskap, gräns och migration, samt tillämpa dessa begrepp i empiriska och teoretiska sammanhang på ett sätt som påvisar grundläggande metodologisk förståelse;
  • redogöra för och tillämpa regler som gäller för akademisk referenshantering och källkritik;
  • ge och ta konstruktiv kritik samt redogöra för innebörden och konsekvenserna av plagiat;
  • redogöra för grundläggande etiska problem och förhållningssätt inom ämnesområdet Etnicitet och migration.

Kursinnehåll

Kursen behandlar historiska och sociologiska perspektiv på hur migration har format historien och samhället. Den tar också upp begrepp och fenomen som identitet, ras, etnicitet, nation, medborgarskap, gränser, och andra gemenskapsbildningar. På kursen betraktas migration, identitet och besläktade fenomen som såväl konstituerande för som konstituerade av den mänskliga historien. Studenterna möter i kurslitteraturen en rad klassiska texter inom området etnicitet och migration, och lär sig att problematisera grundläggande teoretiska och metodologiska frågor som aktualiseras av texterna. Kursen introducerar också studenterna till forskningsbibliotekets resurser. Vidare behandlar kursen innebörden av ett akademiskt förhållningssätt, dels ifråga om hur man värderar, använder och anger källor och tillämpar grundläggande regler för akademisk referenshantering och citering, dels i fråga om vetenskaplig diskussion och kritisk granskning av akademiska texter.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier och föreläsningar. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna uppgifter inför seminarier.

Kursen ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC
REQUIRED READING Aeschylus (1988 / 466–463 BC?) Suppliants/The Suppliant Maidens (466 or 463 B. C.). Trans. Herbert Weir Smith. Loeb Classical Library. Cambridge, Mass.: Harvard University Press / London: William Heinemann. (Or other edition)19 Althusser, Louis (1971) “Ideology and Ideological State Apparatuses” (Notes Toward an Investigation)”. In Lenin and Philosophy and Other Essays, trans. Ben Brewster. London: New Left Books, 127–186. Or later edition. Aristotle (1992 / 330 BC?) The Politics. Trans. T. A. Sinclair. London: Penguin, Book 1, 51–97. (Or other edition) Barth, F. (1998/1969). Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture difference. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, inc., Introduction. Buck-Morss, Susan (2009) Hegel, Haiti, and Universal History. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. Calhoun, Craig. Nations Matter: Culture, History, and the Cosmopolitan Dream. London: Routledge, 2007. ‘Introduction’, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 4, ‘Conclusion’. Chatterjee, P. ‘Whose Imagined Community?’. In Gopal Balakrishnan (ed.) Mapping the Nation. London: Verso, 1996, 214–25. Dahlstedt, Magnus and Neergaard, Anders, editors (2015) International Migration and Ethnic Relations: Critical Perspectives. London: Routledge. Selections. Eriksen, T. Hylland (2010). Ethnicity and nationalism: anthropological perspectives. London: Pluto Press. Chapters 1–2. Fanon, Frantz (2008/1952) Black Skin, White Masks. Translated by Richard Philcox. New York: Grove Press. Habermas, Jürgen. The Postnational Constellation. Cambridge: Polity, 2001, 58–112. Hall, Stuart. (2000) “Who Needs ‘Identity’?” In Identity: A Reader, edited by Gay, P., Evans, J., and Redman, P. London: Sage, pp. 15–30. Hansen, Peo. ‘Post-national Europe, without cosmopolitan guarantees’. Race & Class, 50(4) 2009: 20–37. Harzig, Christiane and Hoerder, Dirk (2009) What is Migration History? Malden: Polity Press. Hegel, G. W. F. (1977/1807) Phenomenology of Spirit. Trans. A. V. Miller. Oxford: Oxford University Press. Or other edition. Selections. Herodotos (1987 / 440 BC?) The History. Trans. David Greene. Chicago: The University of Chicago Press. Selections. Hobsbawm, Eric. J. ‘Mass-Producing Traditions: Europe 1870–1914’. In E. J. Hobsbawm and Terrence Ranger (eds), The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, 263–307. International Organization of Migration (IOM), World Migration Report 2018. las Casas, Bartolomé de (1992 /1552) A Short Account of the Destruction of the Indies. Ed. and trans. Nigel Griffin. London: Penguin Books. (Or other edition) Leon Portilla, Miguel. The Broken Spears. Selections. Mansfield, Nick (2000). Subjectivity: Theories of the Self from Freud to Haraway. New York: New York Univ. Press. Marks, Robert B. (2015) The Origins of the Modern World: A Global and Envirnomental Narrative from the Fifteenth to the Twenty-First Century, 3d edition. Lanham: Rowman and Littlefield. Montaigne, Michel de (1991 /1580) ”Des Cannibales”, in Essais; ”On the Cannibals”, in The Complete Essays. Ed. and trans. M. A. Screech. London: Penguin Books. (Or use any other edition or translation). Mudimbe, V. Y. (1994) The Idea of Africa. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. Selections. Puskás, T. and Ålund, A. (2015). Ethnicity: The complexity of boundary creation and social differentiation. In Dahlstedt, M. and Neergaard, A. (eds.) International Migration and Ethnic Relations: Critical Perspectives,London: Routledge, pp. 13–37. Sartre, Jean-Paul (1995 / 1944) Anti-Semite and Jew: An Exploration of the Etiology of Hate. Trans. George J. Becker. New York: Schocken Books, new ed. Saunders, Frances Stonor. “Where on Earth Are You?”. London Review of Books, vol. 38, no. 5 (3 March 2016), 7–12. Wetherell, Margaret & Mohanty, Chandra Talpade (2010) The Sage Handbook of Identities. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. Wimmer, A. and Schiller, N. ‘Methodological Nationalism and Beyond Nation-State Building Migration and the Social Sciences'. Global Networks, 2002, 2(4): 301–334. Wolf, Eric R. Europe and the People Without History. Berkeley and Los Angeles: The University of California Press, 1982. SUGGESTED READING Althusser, Louis (1971) “Freud and Lacan”, in Lenin and Philosophy and Other Essays, trans. Ben Brewster. London: New Left Books, 195–219) Or later edition. Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New edition, London: Verso, 2009. Azar, Micahel (1999) “In the Name of Algeria: Frantz Fanon and the Algerian Revolution.” In Frantz Fanon: Critical Perspectives, ed. Anthony C. Alessandrini. London and New York: Routledge, 21–33. Bonilla-Silva, Eduardo. “More than Prejudice: Restatement, Reflections, and New Directions in Critical Race Theory”. Sociology of Race and Ethnicity, 1(2015: 1), 73–87. https://doi.org/10.1177/2332649214557042 Fanon, Frantz (2002 [1962]) The Wretched of the Earth. Trans. Richard Philcox. New York: Grove Press. Selections. Kristeva, Julia (1991) ”The Greeks Among Barbarians, Suppliants, and Metics”. Ch. 2 in Strangers to Ourselves. Trans. Leon Roudiez. New York: Columbia University Press, 41–63. Livi Bacci, Massimi (2012) A Short History of Migration. Cambridge: Polity Press. Outlaw, Lucius. “Toward a Critical Theory of ‘Race’”, in Anatomy of Racism, ed. David Theo Goldberg. Minneapolis: The University of of Minnesota Press, 1990, 58–82. Price, Merrall Llewelyn (2003) ”Teratographies: Writing the American Colonial Monster”. Chapter 5 in Consuming Passions: The Uses of Cannibalism in Late Medieval and Early Modern Europe. New York and London: Routledge, 83–110. Said, Edward. “Zionism from the Standpoint of Its Victims, in Anatomy of Racism, ed. David

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.