Kunskapsutveckling och kvalitetsarbete inom socialt arbete, 7.5 hp

Knowledge Development and Quality Work Assessment in Social Work, 7.5 credits

745A84

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Axel Ågren

Kursansvarig

Axel Ågren

Studierektor eller motsvarande

Veronika Wallroth

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YSC Socionomprogrammet 7 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
150 hp godkända i socialt arbete

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • beskriva och problematisera olika kunskapsformer samt hur dessa har utvecklats och använts i socialt arbete
  • analysera och värdera metoder för systematisk uppföljning och utvärdering av sociala insatser
  • problematisera samt kritiskt reflektera över kvalitetsbegreppets relevans för socialt arbete ur brukar-, personal-, lednings- och medborgarperspektiv
  • reflektera över det egna professionella förhållningssättet till kunskapsanvändning i det sociala arbetets praktiker

Kursinnehåll

Under kursen behandlas olika former av kunskap och hur dessa utvecklats och använts inom det sociala arbetets praktiker. Kunskapsutveckling problematiseras på ett fördjupat sätt med fokus på konsekvenser för brukare, professionella och verksamheter inom socialt arbete.

I kursen sker samverkan med aktörer, på nationell såväl som regional och lokal nivå, för att kunna analysera och diskutera politiska och organisatoriska faktorers betydelse för kunskapsutveckling i socialt arbete.  Samverkan sker i form av föreläsningar såväl som genom olika typer av färdighetsträningar. I samarbete med yrkesverksamma och de människor som berörs tränas färdigheter för att utveckla socialt arbete. Inom kursen ryms dessutom praktisk tillämpning genom systematisk uppföljning och utvärdering av sociala insatser på individ- och verksamhetsnivå. 

Inom kursen diskuteras och problematiseras användningen av metoder och verktyg för uppföljning och utvärdering, exempelvis i form av mätning av kvalitet och bemötande. Vidare fördjupas kunskaper om den egna professionella utvecklingen med särskilt fokus på förutsättningar för ett kunskapsbaserat och hållbart socialt arbete. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, färdighetsträningar och fältstudier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i färdighetsträningar, betygsskala: D
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • skriftlig gruppuppgift, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt/Deltagit på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på individuell skriftlig tentamen.

Detaljerad information finns i studieanvisningarna.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
REF1 Reflektion med samtalsledare 0 hp D
REF2 Reflektionsdokument 0 hp D
FÄR2 Färdighetsträning II 0 hp D
SEM1 Seminarium I 1 hp U, G
SEM2 Seminarium II 1 hp U, G
INL1 Skriftlig inlämning 1 hp U, G
EXM1 Indivuduell tentamen 3.5 hp U, G, VG
FÄR3 Färdighetsträning I 0 hp D
SEM3 Seminarium III 1 hp U, G

Övrigt

Kurslitteraturlista finns under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.