Kredit- och obeståndsrätt, 15 hp

Creditors' Rights and Insolvency Law, 15 credits

747A33

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Herbert Jacobson

Kursansvarig

Herbert Jacobson

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 1 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla O
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 3 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 1 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla O
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 3 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

Affärsjuridisk kandidatexamen 180hp eller motsvarande

Genomgångna kurser i Fransk/Tysk kommunikation och rättskultur I och II eller motsvarande

Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • visa fördjupade kunskaper inom kredit- och obeståndsrätt
  • självständigt och säkert analysera och utvärdera relevanta rättskällor inom de i kursen behandlade rättsområdena
  • identifiera och analysera rättsliga risker i ett komplext kommersiellt sammanhang samt, med utgångspunkt i givna affärsmål, identifiera och bedöma handlingsalternativ utifrån dessa risker.

Kursinnehåll

De i kursen behandlade rättsområdena är fordringsrätt, kreditsäkerhetsrätt, sakrätt och obeståndsrätt (insolvensrätt). Under kursens gång kommer, utifrån ett både rättsvetenskapligt och praktiskt perspektiv, en rad affärsrättsliga frågeställningar att analyseras. Som exempel på sådana frågeställningar kan nämnas frågor rörande överlåtelse och pantsättning av skilda egendomsslag (lösöre, fast egendom, enkla och löpande fordringar, immaterialrätter etc.), frågeställningar rörande betydelsen och innebörden av sakrättsliga moment, återtagandeförbehåll, kommission, leasingfinansiering, säkerhetsöverlåtelse, företagsinteckning och factoring, kvittning i och utom konkurs, återvinning i konkurs, abandonering av egendom från konkursbo, offentligt ackord samt rekonstruktion av företag med betalningssvårigheter. Även frågor rörande EU-rätt med avseende på betalningsföreläggande, europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar samt insolvensförfaranden kommer att beröras.

För att skapa möjlighet för att kunna identifiera och analysera rättsliga risker liksom sin förmåga att identifiera och bedöma handlingsalternativ utifrån dessa risker, kommer juridiska frågeställningar att belysas utifrån ett proaktivt perspektiv. Syftet med en proaktiv analys är att svaren på frågeställningarna skall vara till omedelbar nytta för att ta till vara en huvudmans intressen, oavsett om denne är part eller endast på annat sätt berörs av transaktionen ifråga.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Målet för undervisningen är att skapa möjlighet för kursdeltagarna att, enskilt och i grupp, omvandla information som inhämtats vid självstudierna till egen kunskap. All undervisning är frivillig, förutom deltagande i kursens seminarier som är obligatorisk.

Examination

Examination sker genom deltagande i ovan nämnda seminarier, fullgörande av inlämningsuppgifter samt genom skriftlig och enskild tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0400 Tentamen 15 hp U, G, VG

Böcker

Litteratuslista fins under fliken "Övriga dokument" ca 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.