Avancerad interaktionsanalys, 6 hp

Advanced Interaction Analysis, 6 credits

769A14

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mathias Broth

Kursansvarig

Mathias Broth

Studierektor eller motsvarande

Julien Renard
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2021) 202135-202202 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2021) 202135-202202 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi
  samt
  Godkänd kurs 30 hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Psykologi
  - Neurovetenskap
  samt
  Godkänd kurs 30 hp i datavetenskap
   
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • diskutera förhållandet mellan manifesta beteenden, sociala handlingar och kognitiva processer i olika former av mänsklig interaktion
 • redogöra för forskningsläget i en avgränsad del av interaktionsforskningen
 • ställa kognitionsvetenskapligt relevanta frågor som kan besvaras med interaktionsanalytisk metod
 • identifiera ett interaktionellt fenomen och relatera detta till tidigare interaktionsanalytisk forskning
 • tillämpa i fältet etablerade principer för interaktionsanalys av videoinspelade data, med avseende på såväl verbala som multimodala kommunikativa resurser
 • skriva akademisk text som följer inom fältet vedertagen praxis

Kursinnehåll

I kursen ges en fördjupning i interaktionsanalys. Under kursen diskuteras den etnometodologiska interaktions- och samtalsanalysens teori, metod och resultat. Relationen mellan synliga och hörbara beteenden, sociala handlingar och kognitiva processer i olika former av mänsklig interaktion behandlas, såväl teoretiskt som i förhållande till videoinspelade interaktionsdata. I kursen ingår planering och genomförande av datainsamling, etiska överväganden, identifikation av relevanta videosekvenser i förhållande till en frågeställning, transkription av delar av videodata, analysskrivande, redogörelse för tidigare forskning och diskussion av de egna resultaten i förhållande till det aktuella forskningsläget. I kursen behandlas hur kognitionsvetenskapligt relevanta frågor kan ställas så att de kan besvaras med interaktionsanalytisk metod. Under kursen genomförs vetenskapligt försvarbara analyser av videoinspelade interaktionsdata, med avseende på såväl språkliga som multimodala kommunikativa resurser. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, datasessioner, fältarbete och kollegial granskning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • aktivt deltagande i fältstudier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell muntlig redovisning, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig redovisning, betygsskala: EC

För Godkänt slutbetyg (E) krävs minst Godkänt på aktivt deltagande i seminarier, fältstudier, individuell muntlig redovisning samt E på individuell skriftlig redovisning. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga redovisningen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FÄLT Fältstudier 1 hp U, G
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp U, G
RED1 Muntlig redovisning 1 hp U, G
UPG1 Skriftlig redovisning 2 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.