Etik för artificiell intelligens och interaktiva autonoma system, 6 hp

Ethics of Artificial Intelligence and Interactive Autonomous Systems, 6 credits

769A16

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Tom Ziemke

Kursansvarig

Tom Ziemke

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2021) 202135-202202 Engelska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2021) 202135-202202 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande
 • Godkänd kurs 30hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller motsvarande
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Psykologi
  - Neurovetenskap
 • Godkänd kurs 30hp i datavetenskap eller motsvarande.
  samt
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • redogöra för teorier och modeller relevanta för artificiell intelligens, speciellt med avseende på människors interaktion med interaktiva autonoma system
 • diskutera och problematisera olika etiska frågor relevanta för området
 • uttrycka ett kritiskt förhållningssätt till olika ståndpunkter och argument som berör etik för artificiell intelligens och interaktiva autonoma system

Kursinnehåll

I kursen behandlas artificiell intelligens så som sociala robotar, virtuella agenter och automatiserade fordon.  

Innehållet i kursen omfattar etiska teorier och ramverk. Aktuella forskningsfrågor om t. ex. ”explainable AI” och debatter med samhällsrelevans som t. ex. automatiserade vapensystem är också något som behandlas i kursen.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier och kursuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG 
 • individuell muntlig presentation, betygsskala: UG 
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV 

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarium 1 hp U, G
UPG1 Muntlig presentation 2 hp U, G
UPG2 Individuell skriftlig uppgift 3 hp U, G, VG

Artiklar

Lista med artiklar kommer att publiceras på kurshemsidan i samband med kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.