Beteendeekonomi, 7.5 hp

Behavioural Economics, 7.5 credits

770G03

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gustav Tinghög

Kursansvarig

Gustav Tinghög

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem

Kontaktinformation

Anki Rune, Administrator

Kinga Barrafrem, studierektor

Åsa Carmesten, Study Adviser

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202519-202523 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202519-202523 Engelska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202519-202523 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202519-202523 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202519-202523 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202519-202523 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202519-202523 Engelska Linköping, Valla V
F7MNA Nationalekonomi, masterprogram 2 (VT 2025) 202519-202523 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för de teoretiska fälten inom beteendeekonomi och hur de förhåller sig till ett neoklassiskt ramverk
 • tillämpa grundläggande teorier inom beteendeekonomi på ekonomiska problem
 • diskutera debatten om hur beteendeekonomi kan påverka policybeslut

Kursinnehåll

Kursen är en introduktion till beteendeekonomi och hur ekonomiska och psykologiska faktorer tillsammans påverkar individers beteende behandlas. De beslut ekonomiska aktörer fattar i laboratorium och i fält analyseras och förklaras genom ekonomiska modeller. Standard ekonomiska modeller utökas genom att inkludera psykologiska mekanismer, inklusive begränsad rationalitet, begränsad självkontroll och sociala preferenser. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Examinationen består av en individuell skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Just, David R., Just, David R., (2014) Introduction to behavioral economics : noneconomic factors that shape economic decisions

ISBN: 9780470596227, 0470596228

Övrigt

Additional articles and literature will be added during the course.

Artiklar och övrig kurslitteratur som eventuellt tillkommer finns i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.