Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, 7.5 hp

Cost-Benefit Analysis, 7.5 credits

770G23

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Pernilla Ivehammar

Kursansvarig

Pernilla Ivehammar

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Anki Rune, administratör

Kinga Barrafrem, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202509-202513 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202509-202513 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7MNA Nationalekonomi, masterprogram 2 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 4 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Politices kandidatprogram
 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs 30 hp med minst 15 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa nationalekonomiska teorier som samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler bygger på
 • självständigt genomföra en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl
 • kritiskt granska en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl med utgångspunkt i de problem och brister som är förknippade med metoden
 • tillämpa metoder för att uppskatta nytto- och kostnadsposters effekter, både med och utan marknadspriser
 • analysera de problem och brister som kan förknippas med samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler

Kursinnehåll

I kursen ingår: 

 • Välfärdsteoretisk bakgrund
 • Tillvägagångssätt vid genomförande av samhällsekonomiska kalkyler i teorin och praktiken
 • Värdering av marknadsförda varor och tjänster vid perfekta marknader samt när det förelägger marknadsimperfektioner eller skatter/subventioner.
 • Effekter på sekundära marknader och indirekta effekter
 • Diskontering, tidshorisont, risk och osäkerhet
 • Metoder att värdera nyttor och kostnader när marknadspriser saknas, dvs Revealed preferences-metoder respektive Stated preferences-metoder
 • Empiriska tillämpningar inom olika områden
 • Problem och begränsningar vid samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: VG
 • aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: UG
 • skriftlig och muntlig rapport i grupp, betygsskala: UG


För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projekt 1.5 hp U, G
TENT Tentamen 6 hp U, G, VG

Övrigt

Artiklar och övrig kurslitteratur som eventuellt tillkommer finns i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.