Systematisk undersökningsmetodik, avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7.5 hp

Systematic physical examination, advanced health assessment and clinical reasoning, 7.5 credits

8SSA01

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anita Kärner Köhler

Kursansvarig

Mats Westas

Studierektor eller motsvarande

Katarina Berg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MASH1 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hjärtsjukvård 1 (HT 2023) 202345-202402 Svenska Linköping O
MASD3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 1 (HT 2023) 202345-202402 Svenska Linköping O
MASD3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 1 (HT 2023) 202345-202402 Svenska Nyköping O
MASK3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård 1 (HT 2023) 202345-202402 Svenska Linköping O
MASN1 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning neurosjukvård 1 (HT 2023) 202345-202402 Svenska Linköping O

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Särskild information

I kursen samläser studenter från olika specialistsjuksköterskeprogram. Kursen ges under första terminen. Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen ges för

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning neurosjukvård
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hjärtsjukvård

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp
 • 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
  eller
 • Sjuksköterskeexamen 90-180 hp
 • Godkänd vetenskaplig metod på grundnivå 15 hp
 • 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • utifrån patofysiologiska mekanismer identifiera och förklara symtom, undersökningsfynd och förlopp vid vanligt förekommande eller principiellt viktiga akuta sjukdomstillstånd
 • förklara grundläggande metoder och tekniker för systematisk undersökningsmetodik och avancerade hälsobedömningar

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • självständigt och metodiskt utföra en grundläggande symtomanamnes
 • självständigt genomföra bedömning av patientens symtom och tecken på sviktande vitalfunktioner och därefter i interprofessionell samverkan vidta evidensbaserade åtgärder

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • kritiskt granska och värdera bedömningsinstrument som ingår i den avancerade hälsobedömningen
 • värdera behovet av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling avseende undersökningsmetodik, hälsobedömningar och rådgivning

Kursinnehåll

Kursen utgår från specialistsjuksköterskans kompetensområde och behandlar grunderna för systematisk undersökningsmetodik, avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang av vanligt förekommande eller principiellt viktiga akuta sjukdomstillstånd och hälsoproblem.

Kursen leder till fördjupade kunskaper om hur specialistsjuksköterskan självständigt kan värdera, bedöma, åtgärda och utvärdera patienters hälsostatus.

I kursen ingår tekniker för att inspektera, palpera, perkutera och auskultera. Vidare behandlas också kommunikationsaspekter med patienter i olika åldrar och med olika bakgrund i samband med undersökningar och hälsobedömningar. Intersektionalitet, såsom ålder, kön/genus, etnicitet, socioekonomi, sexualitet, funktionsvariationer och religion, problematiseras i relation till undersökningar och hälsobedömningar. Ett kritiskt reflekterande förhållningssätt appliceras för att systematiskt kunna värdera, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens hälsosituation.

Kursens innehåll är:

 • systematisk anamnes- och undersökningsmetodik
 • avancerad hälsobedömning och kroppsundersökning
 • hotande svikt i vitala parametrar
 • specifik patofysiologi och sjukdomslära
 • kliniskt resonerande och journalföring
 • kommunikation och hälsolitteracitet
 • etik och intersektionalitet

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Arbetsformerna i denna kurs är föreläsningar, basgruppsarbete, demonstrationer och färdighetsträning, studieuppgifter, samt seminarium.

Examination

Aktivt deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. Obligatoriska moment i denna kurs är basgruppsarbete, färdighetsträning, studieuppgifter och seminarium.

Kursen examineras  individuellt genom praktisk examination och skriftlig salsexamination. Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för Specialistsjuksköterskeprogrammen. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BAS1 Basgrupp 1 hp U, G
FÄR1 Färdighetsträning 1 hp U, G
STU1 Studieuppgift 2 hp U, G
EXAP Examination, praktisk 2 hp U, G
EXAS Examination, skriftlig 1.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.