Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7.5 hp

The Specialist Nurse and the core competencies in advanced nursing, 7.5 credits

8SSA04

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Patrik Rytterström

Kursansvarig

Patrik Rytterström

Studierektor eller motsvarande

Katarina Berg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MASH1 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hjärtsjukvård 1 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Linköping O
MASD3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 1 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Linköping O
MASD3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 1 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Nyköping O
MASK3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård 1 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Linköping O
MAPY3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård 1 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Linköping O
MAPY3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård 1 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Jönköping O
MAPY3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård 1 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Karlstad O
MAPY3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård 1 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Örebro O
MAPY3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård 1 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Ortsoberoende O
MASN1 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning neurosjukvård 1 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Linköping O

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning neurosjukvård
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hjärtsjukvård
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeexamen 180hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15hp
 • 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

eller

 • Sjuksköterskeexamen 90-180hp
 • Godkänd vetenskaplig metod på grundnivå 15hp
 • 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Förklara och analysera sjuksköterskans samtliga kärnkompetenser inom specialistområdet på avancerad nivå
 • Förklara och urskilja fördjupade kärnkompetenser i den specifika vårdverksamheten
 • Förklara kärnkompetenserna utifrån olika vetenskapliga perspektiv och metoder
 • Förklara och kritiskt granska specialistsjuksköterskans yrkesroll och kompetens relaterat till historia, nutid och framtid

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Sätta samman sjuksköterskans samtliga kärnkompetenser relaterat till komplexa omvårdnadssituationer i det specifika vårdområdet
 • Motivera, planera, stödja och initiera kärnkompetenserna inom det specifika vårdområdet
 • Kombinera flera kärnkompetenser som stödjer omvårdnadsarbetet
 • Kritiskt granska och värdera forskning inom aktuellt område för att kunna omsätta i praxis samt identifiera behov av, och ta ansvar för egen kunskapsutveckling

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Identifiera och värdera specialistsjuksköterskans kompetens och ansvar i avancerad omvårdnad
 • Beakta kärnkompetenserna utifrån etiska perspektiv och förhållningssätt i avancerad omvårdnad
 • Värdera och ta ställning till klinisk praxis, kliniska riktlinjer, kvalitetsindikatorer etc. och argumentera för dess tillförlitlighet samt användbarhet utifrån kärnkompetenserna
 • Värdera och ta ställning till kärnkompetenserna utifrån olika mångfaldighetsperspektiv

Kursinnehåll

I kursens studeras vårdens sex kärnkompetenser utifrån specialistsjuksköterskans omvårdnadsperspektiv:

 • Kärnkompetensernas betydelse för specialistsjuksköterskan
 • Personcentrerad vård
 • Samverkan i team
 • Evidensbaserad vård
 • Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
 • Säker vård
 • Informatik
 • Vetenskapliga metoder som litteraturstudier, kvalitativa respektive kvantitativa metoder
 • Specialistsjuksköterskans yrkesroll och kompetens
 • Mångfaldsperspektiv, till exempel genus, sexualitet och kultur

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen.

 

I kursen ingår föreläsningar, basgruppsarbete och seminarium.

Examination

Kursen examineras med individuell skriftlig hemtentamen.

 

Basgruppsarbete och seminarium utgör obligatoriska moment på kursen och aktivt deltagande i dessa är en förutsättning för godkänt. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften.

 

Individuell skriftlig inlämningsuppgift får examineras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BAS1 Basgrupp 1.5 hp U, G
SEM1 Seminarium 2 hp U, G
STU1 Studieuppgift 2 hp U, G
EXAM Examination 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.