Trä- och metallslöjd. Slöjd och slöjddidaktik (46-60hp), 15 hp

Area of Emphasis Wood and Metal Craft. Craft and Didactics (46-60 credits), 15 credits

919G33

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Bo Hinnerson

Kursansvarig

Bo Hinnerson

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

-

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- tillämpa kunskaper och färdigheter inom maskinarbete, konstruktion och formgivning i trä och metall.

- visualisera och kommunicera ett personligt formspråk samt visa förmåga att analysera och bedöma form- och materialuttryck
- visa förmåga att organisera och leda elevernas arbete i trä- och metallslöjd samt kunna reflektera över och utveckla det egna ledarskapet

- skriva och presentera en ämnesdidaktisk uppsats med vetenskaplig metod inom slöjd

- använda kunskap om centrala teoretiska perspektiv i forskning inom slöjd och hantverk

- granska och konstruktivt kommentera andras uppsatser 

Kursinnehåll

Kursen har en didaktisk profil. Inom VFU skall studenten tillämpa ämnesinnehåll, arbetssätt och arbetsformer som bedöms passande för verksamheten. Ledarskap och lärarrollen studeras och diskuteras i relation till litteratur och till erfarenheterna från VFU. I kursen ingår att skriva, presentera och opponera på en ämnesdidaktisk uppsats. Studenterna genomför en praktiskt uppgift med maskinarbete, konstruktion och formgivning i materialen trä och metall. Grundläggande maskinkunskap med tillhörande skydds- och säkerhetsfrågor bearbetas i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre fysiska träffar. Mellan kursträffarna genomför studenterna egna slöjduppgifter inom ämnesområdet och ämnesdidaktiken och kommunicerar med varandra samt kursledaren via IKT.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiskt arbete och verksamhetsförlagd utbildning. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former. Under kursen genomförs muntliga, skriftliga och visuella presentationer av resultat från kursuppgifter och moment, samt redovisning och opponering av en skriftlig rapport.

Examination

Kursen examineras individuellt genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor, rapport med framläggning och opposition. Examinationen av kursens praktiska delar sker genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning.
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.