Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp, 15 hp

Area of Emphasis Textile Craft, Textile Craft and Craft Didactics (46-60 credits), 15 credits

919G46

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Helen Gustafsson

Kursansvarig

Helen Gustafsson

Studierektor eller motsvarande

Katarina Jonsson

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Helen Gustafsson, kursansvarig lärare

Jennie Wallin, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

 • Textilslöjd på distans, kurs 1, Det pedagogiska slöjdrummet (1-15hp) 15hp varav 6hp godkända
 • Textilslöjd på distans, kurs 2, Lärandeprocesser i slöjd (16-30hp) 15hp varav 6hp godkända
 • Textilslöjd på distans, kurs 3, Slöjdens tradition och samtid (31-45hp) 15hp varav 3 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • tillämpa kunskaper och färdigheter inom grundläggande broderi och dess material, redskap och tekniker
 • beskriva, analysera och bedöma estetiska uttryck i färg, form och material
 • uppvisa och motivera ett medvetet formspråk i eget slöjdarbete
 • utarbeta och reflektera över ett digitalt undervisningsmaterial för slöjd
 • organisera och leda elevernas arbete i textilslöjd samt reflektera över och utveckla det egna ledarskapet
 • använda intervju som metod i en studie
 • skriva och presentera en ämnesdidaktisk uppsats med vetenskaplig metod inom slöjd
 • tillämpa kunskaper om teoretiska perspektiv inom forskning i slöjd och hantverk
 • granska och konstruktivt kommentera andras uppsatser.

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt arbete med broderitekniker inom fria och bundna sömsätt med tillhörande material- och redskapslära. I broderi ingår även att utgå från kulturstudier samt att utarbeta egna idéer som tillämpas i broderiarbeten kombinerat med andra tekniker och material. I kursen ingår att göra ett digitalt undervisningsmaterial för slöjd.

Inom VFU skall studenten tillämpa ämnesinnehåll, arbetssätt och arbetsformer som bedöms vara passande för verksamheten. Ledarskap och lärarrollen studeras och diskuteras i relation till litteratur och till erfarenheterna från VFU.  I kursen ingår att studera relevanta vetenskapliga metoder samt att skriva, presentera och opponera på en ämnesdidaktisk uppsats. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen och kursarbetet bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, handledning, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, rapportskrivning, framläggning och opposition samt praktiskt arbete enskilt och i grupp. 

Examination

Kursen examineras individuellt genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor, uppsats med framläggning och opponering. Examinationen av kursens praktiska delar sker genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning. För VG på hel kurs krävs minst 8hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRE1 Redovisning av broderi del 1, visuellt, muntligt och skriftligt 3 hp U, G, VG
PRE2 Redovisning av broderi del 2, visuellt, muntligt och skriftligt 3 hp U, G, VG
RAP1 Rapport med respondentskap 4 hp U, G, VG
OPP1 Opponentskap 0.5 hp U, G
TDSL Tillämpad didaktisk och social lärarförmåga 4.5 hp U, G
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.