Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet, 7.5 hp

Physical Education: Outdoor education, Recreation and Safety, 7.5 credits

923G15

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Oskar Treffler Jonsson

Kursansvarig

Oskar Treffler Jonsson, Raheb Muftee

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström

Kontaktinformation

Anna Martin, studievägledare

Fredrik La Fleur, administratör

Raheb Muftee, kursansvarig

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Veckoslut) HT 2023 202334-202403 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • praktiskt förevisa grundläggande färdigheter och övningar inom orientering, simning och livräddning
 • reflektera över didaktiska frågeställningar kopplat till friluftsliv, säkerhet och orientering
 • metodiskt utveckla, anpassa och leda i kursen ingående moment utomhus med inriktning mot grundskolan
 • tillämpa aktiviteter med hänsyn till säkerhetsaspekter
 • tillämpa aktuella styr- och måldokument inom området

Kursinnehåll

Den studerande möter under kursen seminarier, föreläsningar, verkstäder, litteraturstudier, grupparbeten samt fältstudier. Fortlöpande under kursens gång på självstudietid dokumenterar och reflekterar studenten över kursinnehållet i portfolioform.

Undervisnings- och arbetsformer

Under kursen problematiseras och praktiseras arbete med friluftsliv och säkerhet med inriktning mot grundskolan. Studenten tränar den egna förmågan att tillämpa och leda övningar inom orientering, simning, livräddning och friluftsteknik. Studenten bearbetar grundskolans styrdokument och reflekterar kring hur man kan tolka, analysera och konkret tillämpa dessa inom området friluftsliv och säkerhet. Kursen är en av fyra fristående kvällskurser i ämnet idrott och hälsa som tillsammans utgör 30hp.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar samt praktiska examinationer av studentens egen färdighet.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA4 Planering och redovisning friluftsliv/utevistelse 2 hp U, G
PRA5 Praktisk examination i att orientera 1 hp U, G
PRA3 Praktisk examination livräddning 1 hp U, G
SEM1 Litteraturseminarium 1.5 hp U, G
SRE1 Reflektionsuppgift 2 hp U, G
Litteraturlista kommer att finnas i studiehandledningen för aktuell termin.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.