Engelska (1-27,5 hp), 27.5 hp

English (1-27,5 hp), 27.5 credits

92EN11

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, samt Ingångsämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- på engelska uttrycka sig språkligt korrekt med hänsyn tagen till grammatiska strukturer
och ett grundläggande formellt och akademiskt engelskt ordförråd
- språkligt korrekt hantera kontrastiva skillnader mellan engelska och andra språk
- behärska grundläggande grammatisk terminologi
- definiera och exemplifiera grundläggande lingvistiska begrepp
- demonstrera grundläggande förståelse för lingvistiska metoder
- uttala engelska ljud på ett korrekt sätt enligt företrädesvis amerikanska eller brittiska uttalsnormer
- demonstrera grundläggande kunskaper om och förståelse för samhällsstruktur och vardagsliv i Förenta staterna och Storbritannien
- på engelska, med utgångspunkt i grundläggande litteraturvetenskaplig metod och med viss självständighet,
diskutera litterära texter som även belyser samhällsstruktur och vardagsliv i Förenta
staterna och Storbritannien, samt göra jämförelser med svensk kultur och svenskt samhälle
- på engelska diskutera brittisk och amerikansk kultur utifrån aktuella tidningsartiklar och annan sakprosa
- behärska formaliahantering och med viss självständighet tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i användandet av källtexter i uppsatsskrivning där även källkritiska och forskningsetiska ställningstaganden ingår
- analysera och kritiskt granska konsekvenserna av skolans styrdokument för Engelska i gymnasieskolan
- relatera olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande till olika delar av engelskundervisningen i gymnasieskolan och därav dra relevanta slutsatser för den framtida lärargärningen

Kursinnehåll

Kursens olika delmoment ska inte ses som isolerade moment utan som olika delar av en helhet, där didaktiken och ämnesstudierna integreras.

Lärarkompetens
Den studerande tillägnar sig aktuell forskning och teorier inom ramen för språkdidaktik och lär sig hur dessa teorier kan omsättas i praktiken i klassrumssituationen. Härigenom skaffar sig den studerande verktyg för bearbetning och analys av texter som berör didaktisk forskning och teori inom språkundervisning.

Språklig och kommunikativ kompetens
Den studerande tillägnar sig grundläggande grammatisk terminologi samt analyserar språk med hjälp av lingvistiska metoder och begrepp samt övar sina språkliga färdigheter inom delmomenten uttal, muntlig kommunikation, engelsk grammatik med tillämpningsövningar och uppsatsskrivning.
Den studerande analyserar sakprosa från kurslitteratur, Internetkällor och tidningstext inom valda områden med fokus på nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv samt analyserar litterära verk som belyser det amerikanska och brittiska samhället.

Vetenskaplig förmåga
Den studerande övar sig i hur vetenskaplig produktion går till genom analytiska studier av akademiska uppsatser

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, skriftlig salstentamen, muntlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
ESS1 Essä: Litterär uppsats Written English Essay 1.5 hp U-VG
Written English Essay

MRE1 Muntlig redovisning Oral Proficiency in Cultural Studies 1 hp U-G
Oral presentation: Oral Proficiency in Cultural Studies

MTN1 Muntlig tentamen Pronunciation 0.5 hp U-G
Oral exam: Pronunciation

MTN2 Muntlig tentamen Literature: American Short-Stories 1.5 hp U-VG
Oral exam: Literature: American Short-Stories

MTN3 Muntlig tentamen Literature: 1.5 hp U-VG
Oral exam: Literature: Tyler

MTN4 Muntlig tentamen Literature: Shaw/Russell 1.5 hp U-VG
Oral exam: Literature: Shaw/Russell

MTN5 Muntlig tentamen Literature: Lodge 1.5 hp U-VG
Oral exam: Literature: Lodge

MTN6 Muntlig tentamen American Cultural Studies 2.5 hp U-VG
Oral exam: American Cultural Studies

MTN7 Muntlig tentamen British Cultural Studies 3 hp U-VG
Oral exam: British Cultural Studies

STN1 Skriftlig tentamen: Salstentamen English Grammar 3 hp U-VG
Written exam :English Grammar Language Proficiency

STN2 Skriftlig tentamen: Salstentamen Written English 4 hp U-VG
Written exam: Written English (Language Proficiency Exam)

STN3 Skriftlig tentamen: Salstentamen Language Studies 1 3 hp U-VG
Written exam: Language Studies 1

STN4 Skriftlig tentamen: Hemtenamen Academic Writing 0.5 hp U-G
Written take-home exam Academic Writing

STN5 Skriftlig tentamen: Salstentamen: General Grammar 0.5 hp U-VG
Written Exam General Grammar

POR1 Portfolio – didaktik 2 hp U-G
Portfolio – didactics

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Longman Dictionary of Contemporary English 5th ed. (with DVD- ROM). Pearson Ed. Ltd.,2009. Heffernan, James A., John E. Lincoln & Janet Atwill: Writing. A College Handbook, 5th edition. New York: Norton, 2001. Additional photocopied material is supplied by the Department. Yule, George. The Study of Language. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Russell, Willy. Educating Rita. Harlow: Longman Study Texts, 1984. Selected Short Stories. (through the department) Shaw, Bernard. Pygmalion. 1916. London: Penguin, 2003. Tyler, Anne. Digging to America. Ballantyne Books, 2007. Lodge, David. Nice Work. Harmondsworth: Penguin, 1988. ISBN: 0140119205 Hedge, Tricia. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford UP, 2000 or later. MacQueen, Donald. Window on the United States.5th ed. Lund: Studentlitteratur, 2009. McCormic, John. Contemporary Britain. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2007. One of the following books to be chosen as “options for literary essay”: Shreve, Anita. The Weight of Water. Back bay Books, 1998. ISBN: 9780349109114 Walker, Alice. The Color Purple. Harvest Books, 2006. ISBN: 0156031825 George, Elizabeth. A Great Deliverance. Hodder & Stoughton G D, 2003. ISBN: 0340831294 McLaverty, Bernard. Cal. Vintage, 1998. ISBN: 0140817891 Achebe, Chinua. Things Fall Apart. Heinemann, 1986. ISBN: 0435909886 Jhabvala, Ruth Prawer. Heat and Dust. Longman, 1975. ISBN: 0582253985

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.