Filosofi (16-30 hp), 15 hp

Philosophy (16-30), 15 credits

92FS21

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Fredrik Stjernberg

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- visa förtrogenhet med några av den praktiska filosofins klassiska texter,
- använda grundläggande kunskaper om värdeteori och normativa system och deras tillämpningar,
- demonstrera kunskaper om problem och metoder inom ett specialområde av den praktiska filosofin,
- diskutera filosofiska frågor på ett klargörande och sakligt sätt med hjälp av filosofiska verktyg såväl muntligen som i skrift
- analysera och jämföra filosofiläromedel, i vid bemärkelse, för gymnasieskolan
- diskutera förutsättningar för kommunikation och begreppsförståelse i gymnasieskolans filosofiundervisning

Kursinnehåll

I kursen läser studenten några av den praktiska filosofins större klassiker och har en ordnad ram för diskussion av dessa inför redovisning. Det moralfilosofiska stoffet systematiseras under kursen via en genomgång av de vanligaste normativa moralsystemen, deras grundläggande antaganden och strukturella uppbyggnad. Vidare underkastas
teorier, värderingar och normer behandling ur ett metaetiskt perspektiv.

Under den senare delen av kursen gör studenten en specialisering i form av en uppsats som inriktas mot något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin, t ex rättsfilosofi, religionsfilosofi, samhällsfilosofi eller estetik. Information om aktuella valmöjligheter ges inför varje kurstillfälle. Studenten har alltid möjlighet att styra behandlingen av sitt ämne för att belysa tematik av didaktisk relevans.

I kursens ämnesdidaktiska delar diskuteras och analyseras filosofiläromedel i vid bemärkelse, inklusive digitala verktyg. Vidare diskuteras förutsättningar för kommunikation och begreppsförståelse i gymnasieskolans filosofiundervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar samt litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och skriftlig redovisning som seminariebehandlas.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen moralfilosofi 5 hp U-VG
KLAS Skriftlig redovisning, klassiker 2 hp U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas, didaktik 2 hp U-VG
UPS1: Uppsats: uppsats som seminariebehandlas pf-specialisering, 6 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Filosofi inom ämneslärarprogrammet 16-30 hp, (kurskod 92FS21) HT 2015 Ämnesdidaktisk litteratur: Arevik, Sten & Ove Hartzell Att göra tänkande synligt – en bok om begreppsbaserad undervisning, HLS förlag, Stockholm, 2007 Bronäs, Agneta & Niclas Runebou, Ämnesdidaktik som undervisningskonst, Norstedts, Stockholm, 2010 Lundahl, Christian; Bedömning för lärande, Nordstedts, 2014 samt följande YouTubeklipp: Christian Lundahl - 1. Tydliggöra mål och kunskapskrav.mov - https://www.youtube.com/watch?v=s0r--Iu2ClM Christian Lundahl - 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet - https://www.youtube.com/watch?v=Ow37GNG2obk Englund, Boel (2006) Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning, forskarbilaga till Skolverkets rapport 2006:284, hämtas på www.skolverket.se I enlighet med skolans värdegrund?, Skolverkets rapport 2006:285, hämtas på www.skolverket.se Mom 1: Moralfilosofi Shafer-Landau, Russ: The Fundamentals of Ethics, Oxford University Press 2009. Texter till seminarierna delas ut som stenciler. Mom 2: Den praktiska filosofins klassiker John Locke, Andra avhandlingen om styrelseskicket, (1998), Daidalos. John Stuart Mill, Utilitarism, (2003), Daidalos. Mom 3: Specialisering (väljs av studenten) SAMHÄLLSFILOSOFI: A. John Simmons: Moral Principles and Political Obligations, Princeton: Princeton University Press, 1979; eller ESTETIK: Stephen Davies: The Philosophy of Art, Malden MA: Blackwell, 2006

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.