Historia (1-15 hp), 15 hp

History (1-15 hp), 15 credits

92HI11

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt Ingångsämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för historieämnets framväxt som skolämne och universitetsämne.
- diskutera fakta och tolkningar av historiska sammanhang.
- redogöra för huvuddragen i den historiska utvecklingen under antik tid och medeltid, särskilt ur ett västerländskt och ett nordiskt perspektiv.
- beskriva antikens och medeltidens förändringar utifrån politiska, ekonomiska, kulturella och sociala perspektiv.
- identifiera huvuddragen i styrdokumenten rörande skolämnet historia i gymnasieskolan.
- utforma en lektionsplanering avsedd för historieämnet i gymnasieskolan.

Kursinnehåll

Introduktion till historievetenskap
Kursen ges en allmän orientering i olika historiesyner, historiska teorier och perspektiv såsom genus, klass och etnicitet där studenten läser, strukturerar, skriver och diskuterar det aktuella kunskapsstoffet. Vidare ges en översikt av historievetenskapliga forskningsmetoder. Inom momentet belyses även historievetenskapens framväxt och hur historien används.

Antiken - medeltiden
Studenten studerar och jämför händelser och samhällsutveckling med utgångspunkt från de tidiga kulturerna i medelhavsområdet, den tidiga medeltidens feodala och kristna samhällen, Europas kris samt framväxten av en byråkratisk furstemakt. Huvuddragen i de nordiska ländernas historia från äldsta tid behandlas med betoning på Sverige.

Ämnesdidaktik
Parallellt med det ämnesteoretiska epokvisa kursmomentet genomförs en serie didaktiska seminarier kring förutsättningar för historieundervisning i gymnasieskolan där studenten studerar och diskuterar styrdokument, elevers och lärares relation till historia, historieämnets utveckling samt källmaterial och läromedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt självständiga studier och diskussioner i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell salstentamen samt skriftlig redovisning individuellt samt muntlig redovisning i grupp.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning Introduktion till historievetenskap 1.5 hp U-G
MRE2 Muntlig redovisning Antiken 0,5 hp U-G
MRE3 Muntlig redovisning Medeltiden 0,5 hp U-G
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Antiken och medeltiden 8 hp U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning: Ämnesdidaktik 4.5 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Introduktion till historievetenskap 1,5 hp Åsmark, Klas: Varför historia? En ämnesintroduktion för nya studenter 2011 Kompendium LiU (C-huset) Antiken och medeltiden, 9 hp Gustafsson, Harald: Nordens historia Lund 2007 Lindqvist, T, Sjöberg, M. Det svenska samhället 800-1720 Lund 2010 Ny upplaga 2012 Lindström, D. Forntid i Sverige. En introduktion Stockholm 2004 McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck: A History of World Societies, 9:e upplagan eller senare Valfri historisk atlas Seminarietexter LIU (C-huset)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.