Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7.5 hp

Chemistry, Teching Practise, 7.5 credits

92KEV1

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Kemi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magdalena Svensson

Studierektor eller motsvarande

Stefan Svensson

Huvudområde

Kemi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och biologi A, kemi B, matematik D, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt 1-30 hp Kemi, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera, genomföra och utvärdera enskilda undervisningsmoment på gymnasiet i enlighet med gällande styrdokument tillsammans med handledaren
- diskutera med handledaren hur ämnesinnehållet kan hanteras i relation till elevernas olika förutsättningar
- göra en riskanalys inför ett laborativt moment
- reflektera över egna undervisningsinsatser samt utifrån självreflektion och konstruktiv kritik från andra dra relevanta slutsatser för den framtida yrkesrollen

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i kemi inom gymnasieskolan där olika tillämpade lärarförmågor övas. Den studerande tränar på att planera, organisera och genomföra enskilda undervisningsmoment i kemi på gymnasiekolan. Den studerande över även på att anpassa undervisningen till elevernas ålder ochförutsättningar, samt reflekterar tillsammans med handledaren över den egna lärarrollen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Examination sker genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 3.5 hp, UG
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4.0 hp,UG

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.