Religionskunskap (1-15 hp), 15 hp

Religious Education (1-15), 15 credits

92RE11

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för huvuddrag i några religioners lära och livsgestaltning
- exemplifiera och diskutera religioners identitetsskapande roll i det moderna mångkulturella samhället
- redogöra för etikens grunder och aktuella problem i tillämpad etik
- diskutera styrdokument och utvärderingar rörande skolämnet religionskunskap i gymnasieskolan
- redovisa grunddragen i religionskunskapsämnets framväxt som skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne
- jämföra religionskunskapsämnets framväxt med annat ämne

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar med ett gemensamt ämnesdidaktiskt stråk:

Religionshistorisk introduktion. Kursmomentet introducerar lära och livsgestaltning inom olika religioner, främst judendom, islam, buddism och hinduism. Såväl historiska som nutida perspektiv beaktas. Religioners identitetsskapande roll i det moderna mångkulturella samhället behandlas.

Etik och skolans värdegrund. Här behandlas etikens grunder och aktuella frågor inom tillämpad etik med speciell relevans för gymnasieskolans religionskunskapsundervisning och värdegrundsfrågor i det mångkulturella samhället.

Ämnesdidaktik. Gymnasieskolans nationella och lokala styrdokument för ämnet samt nationella utvärderingar behandlas. Religionskunskapsämnets framväxt som skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne behandlas och jämförs med annat ämne.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt litteraturstudier.

Examination

Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen 6 hp U-VG
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen 6 hp U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 0,5 hp U-G
SRE2 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 0,5 hp U-G
SRE3 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 2 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Arvidsson, Stefan 2012 Varför religionsvetenskap? En ämnesintroduktion för nya studenter. Studentlitteratur. Svensson, Jonas och Stefan Arvidsson (red.) (2010) Människor och makter 2.0 E-resurs: http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:239273 (I urval) Andersson, Daniel och Åke Sander (2009) Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring. Studentlitteratur. (I urval) Övrigt material delas ut i samband med undervisning Collste, Göran, Inledning till etiken, 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2010 Kurskompendium

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.