Religionskunskap (46-60 hp), 15 hp

Religiuos Education (46-60), 15 credits

92RE41

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och HiA samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, samt Religionskunskap 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

− redogöra för och problematisera de hinduiska och buddhistiska religionernas gestaltningar och roller ur historiska och nutida perspektiv
− redogöra för och diskutera gestaltningar och roller i historia och i nutid med exempel från ursprungsbefolkningars religioner samt nyandlighet
− skilja mellan inomreligiös och vetenskaplig terminologi inom för kursen aktuella religioner
− använda centrala begrepp och teorier inom etiken
- diskutera några etiska problemställningar som är centrala inom nutida debatt, med särskild inriktning på skolans värld
- diskutera förutsättningar för kommunikation och interaktion i religionsundervisningen i gymnasieskolan
- argumentera för val av olika typer av dokumentation och bedömning av kunskap inom religionsämnet i gymnasieskolan

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar med ett gemensamt ämnesdidaktiskt stråk.
Religionshistoria: Momentet behandlar och problematiserar främst hinduistiska och buddhistiska religioner ur historiska och nutida perspektiv. Även ursprungsbefolkningars religion samt nya trosformer som nyandlighet redogörs för och diskuteras. Den studerande orienterar sig i hur nutida religioner har inspirerats av äldre tradition och samtidigt präglas av den moderna livsvärld de är en del av. Undervisningen fokuserar på olika centrala teman och riktningar inom respektive religion, samt hur tolkningar ifrågasatts och hur nya tolkningsförsök gjorts. Skillnader mellan inomreligiös och vetenskaplig terminologi behandlas.

Etik och livsåskådningar: I detta moment diskuteras centrala etiska begrepp och teorier. Vidare behandlas värdeteorier och normativa teorier, liksom traditioner inom teologisk etik och moralfilosofi. Studier av etikens teori knyts till aktuella etiska tillämpningsområden, såsom politik, skola, vård och arbete. Inom kursen ges också en fördjupad behandling av livsåskådningsbegreppet och en introduktion till några inflytelserika livsåskådningstraditioner.

Ämnesdidaktik: Erfarenheterna från den verksamhetsförlagda utbildningen följs upp och diskuteras. Särskilt fokus läggs på kommunikation och interaktion i religionsundervisningen i gymnasieskolan. Olika typer av dokumentation och bedömning av kunskap inom religionsämnet i gymnasieskolan diskuteras och problematiseras. Studenten genomför ett fördjupningsarbete med fokus på bedömning inom religionskunskapen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, samt självständiga studier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell salstentamen och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen 6 hp U-VG
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen 6 hp U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning som seminariebehandlas 1,5 hp U-VG
SRE2 Skriftlig redovisning som seminariebehandlas 1,5 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Hammar, Olav (2010) På spaning efter helheten: New Age – en ny folktro. Dejavu Publicering 389s. Jacobsen, Knut A. (2004) Hinduismen: Historia, tradition och mångfald. Stockholm. Jacobsen, Knut A. (2002) Buddhismen: Religion, historia, liv. Stockholm. Woodhead, Linda mfl. (red.) (2009). Religions in the Modern World: Traditions and Transformations. 2nd ed. London: Routledge. (I urval, se lässchema ovan) Texter i urval Shafer-Landau (2011) Fundamentals of Ethics, 2nd ed, 9780199773558 Glover (2012) Humanity: A Moral History of the Twentieth Century, 9780300186406 ( 2001-utgåvan av Glover går lika bra. De är identiska förutom tillägg i förordet 2012 ) Textkompendium (köps på LiU Tryck, Hus C) Utdelade texter/övningar Löfstedt, Malin (red.) Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skolan ISBN 978-91-44-05785-9 Kunskapsbedömning – vad, hur och varför? http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2666 Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2660 Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2841 Kommentarsmaterial till kursplanen i religion http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2562 Betygsskalan och betygen B och D http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2953 Eventuellt: Bedömningsstöd för årkurserna 7-9 som utkommer under våren 2013 http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/2.2975/religionskunskap-1.175164 Skolinspektionens granskning av religionskunskapen i gymnasieskolan 2012:3 Mer än vad du kan tro http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela-slutrapport.pdf http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela-samf.pdf Skolinspektionens granskning 2011:4 Betyg i gymnasieskolan 2011 http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/betygssattningengymII/kvalgr-betyggy2-samf.pdf

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.