Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp), 7.5 hp

Religious Education: Teaching Practise (37.5-45), 7.5 credits

92REV7

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången religionskunskap 1-30 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
− planera, genomföra, leda och följa upp begränsade områden inom ämnet i årskurs 7-9
− visa förmåga att utifrån egna reflektioner och andras konstruktiva kritik dra slutsatser och förändra sitt agerande i undervisningssituationer
− diskutera hur lärarroll och ledarskap kan utövas i religionskunskapsämnet

Kursinnehåll

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Studenten övar sig på att inta ett professionellt förhållningssätt i lärarrollen, planera egna lektioner i religionskunskap i årskurs 7-9, samt genomföra, leda och följa upp dessa. Studenten tränar sig också i att utifrån egna reflektioner och andras konstruktiva kritik dra slutsatser och förändra sitt agerande i undervisningssituationer

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av, verksamhetsförlagd utbildning

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 3,5 hp U-G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4 hp U-G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Vt 2014; Löfstedt, Malin (red.) Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skolan ISBN 978-91-44-05785-9 Kurslitteratur som använts vid tidigare kurser inom religionsdidaktiken under kurserna 92RE17 eller 92RE11, kurserna 92RE27 eller 92RE21 och kurserna 92RE37 eller 92RE31 Lärare och elever om – vart går gränsen? http://www.lr.se/download/18.4ff660ce12b12fe7dbb80003310/1350672767057/Rapport+Elever+och+l%C3%A4rare+online.pdf Religion och livsfrågor nr.4 2008 http://www.flr.se/tidningar/rol-0804.pdf Lärares yrkestik - ett stöd för introduktionsperioden http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.179791!/Menu/article/attachment/L%C3%A4rares%20yrkesetik_ett%20st%C3%B6d%20f%C3%B6r_slutlig.pdf Yrkesetik i vardagen http://www.lr.se/download/18.3970d67312655469fd580001703/1350672319696/Yrkesetik+i+vardagen.pdf

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.