Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp), 7.5 hp

Religious Education: Teaching Practice (37,5-45 cr), 7.5 credits

92REV9

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Fredrik Gregorius

Kursansvarig

Fredrik Gregorius, Catharina Wiström-Ginér

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt
genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, samt genomgången religionskunskap 1-30 hp, eller motsvarande.  

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda egna kunskaper i religionsvetenskapliga teorier och didaktiska modeller i den pedagogiska verksamheten
- välja och motivera ett stoff i religionskunskap utifrån elevers förutsättningar och behov
- planera och organisera undervisning av ett arbetsområde i religionskunskap utifrån styrdokument, didaktisk teorier och modeller samt elevernas förutsättningar och behov.
- integrera jämställdhet, jämlikhet och IKT i den egna planeringen och genomförandet av undervisningen.
- genomföra undervisning av ett arbetsområde i religionskunskap utifrån didaktiska teorier och modeller, elevernas förutsättningar och behov
- leda eleverna genom ett arbetsområde i religionskunskap
- utvärdera sin planering och undervisning inom ett arbetsområde i religionskap
- dokumentera och bedöma elevernas kunskaper i religionskunskap
- interagera och kommunicera med elever, kollegor och föräldrar
- presentera grundläggande principer i ett källkritiskt förhållningssätt i religionskunskap
 

Kursinnehåll

Studenten övar sig på att inta ett professionellt förhållningssätt i lärarrollen med hjälp av handledare. Studenten planerar, genomför och utvärderar ett arbetsområde i religionskunskap i gymnasieskolan med hänsyntaget till styrdokument, religions-vetenskapliga teorier samt ämnesdidaktiska teorier och modeller. Studenten visar ett källkritiskt förhållningssätt i den egna planeringen och undervisningen. Vidare övar sig studenten att ta hänsyn till elevernas förutsättningar och behov samt att interagera med olika aktörer i skolverksamheten. Dessutom övar sig studenten i att dokumentera och bedöma elevernas kunskaper. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor samt skriftlig redovisning

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 3 hp U-G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 3,5 hp U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning: VFU-reflektion 1 hp U-VG


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.