Spanska (1-27,5 hp), 27.5 hp

, 27.5 credits

92SP11

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Jean André

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Spanska, steg 3, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- på spanska läsa olika typer av skrivna texter, även om
komplexa ämnen, och återge det huvudsakliga innehållet i dessa
- förstå talad standard spanska och återge relevant information
ur muntliga källor
- interagera på spanska i olika kommunikativa sammanhang
- uttrycka sig sammanhängande i tal på spanska både om
vardagliga och mera komplicerade ämnen utan grammatik- och
uttalsfel som hindrar förståelsen
- formulera sig begripligt i skrift på spanska både om vardagliga
och mera komplicerade ämnen
- tillämpa grammatiska kunskaper i egen skriftlig produktion på
spanska
- använda grammatiska och fonetiska grundbegrepp
- redogöra för systematiska grammatiska och fonologiska
skillnader och likheter mellan spanska och svenska
- diskutera spanskspråkig litteratur på spanska utifrån språkliga,
litterära och kulturella aspekter
- redogöra för centrala aspekter av Spaniens samhällsutveckling
och samhällsstruktur
- identifiera och diskutera likheter och skillnader i
levnadsförhållanden och umgängesformer i Sverige och Spanien
- jämföra spanskämnets nutida och historiska utformning som
skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne
- analysera styrdokument med avseende på bakomliggande
pedagogiska synsätt och deras konsekvenser för ämnets innehåll
särskilt på gymnasienivå
- relatera olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande
till olika delar av ämnesundervisningen på gymnasienivå
- analysera olika typer av läromedel, inklusive IKT, och hur de
kan användas i undervisningen inom gymnasiet

Kursinnehåll

Kursen innehåller studier i det spanska språket, kulturstudier,
litteraturstudier, ämnesdidaktiska studier och
verksamhetsförlagda studier i Spanien.
Språkstudier
Studier i det spanska språket består av repetition av
grammatiska grundbegrepp samt systematisk genomgång av
spansk grammatik med tillämpningsövningar och översättning.
Ordförråd och språkliga strukturer övas i olika sammanhang.
Fonetiska grundbegrepp och terminologi introduceras och en
systematisk genomgång av och träning på spanskans ljudsystem
och intonationsmönster genomförs. Genom skriftliga övningar
tränas egen skriftlig produktion på spanska.
Kulturstudier
Kulturstudier innebär studier av historia, samhällsförhållanden
och aktuella frågor i Spanien. Dessutom ingår övningar i
konversation och presentationsteknik med utgångspunkt i
läsning av texter i olika genrer rörande kultur- och
samhällsförhållanden. Genom olika typer av muntliga övningar
tränas egen muntlig produktion och interaktion i gruppsamtal.
Litteraturstudier
Litteraturstudier innebär läsning, diskussion och analys av
samtida litterär text från såväl litterär, kulturell som språklig
synpunkt. Grundläggande litteraturvetenskapliga termer gås
igenom och tillämpas i samband med litteraturläsningen.
Språkdidaktiska studier och VFU
I de språkdidaktiska studierna studeras spanskans framväxt som
skolämne på gymnasienivå, universitets- och
lärarutbildningsämne. Styrdokument för de frivilliga skolformerna
analyseras i ett historiskt perspektiv och kopplas till syn på språk,
undervisning och lärande. Teorier om och perspektiv på kunskap
och lärande problematiseras i relation till ämnesundervisning på
gymnasienivå. Dessutom ingår analys av olika läromedel,
inklusive IKT, och diskussion av deras användning på
gymnasienivå. Under kursens gång övas förmågan att planera,
genomföra och utvärdera undervisningsuppgifter inom
gymnasieskolan i enlighet med gällande styrdokument.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformer är lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar,
litteraturstudier, grupparbeten, självstudier och uttalsövningar.

Obligatoriska moment:
Deltagande i språkdidaktiska seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig
tentamen, hemtentamen, muntlig och skriftlig redovisning.
Examination sker individuellt.

PROVKODER:

MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Språkdidaktik
5 hp (U-VG)
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Kulturstudier
4,5 hp (U-VG)
MTN2 Muntlig tentamen: konversation 3 hp (U-VG)
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen grammatik 6 hp (U-VG)
MTN1 Muntlig tentamen: uttal 1 hp (U-G)
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen fonetik 0,5 hp (U-G)
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen litteratur 7,5 hp (U-VG)
OBL1: Språkdidaktisk seminarier (D)

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av
kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat
examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre
betyg.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av
kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat
examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre
betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av
kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat
examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre
betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.