Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 3 hp

Technology: Teaching Practise (28-30), 3 credits

92T1V8

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och matematik C, naturkunskap B (biologi A+ kemi A + fysik A = naturkunskap B) samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, samt Ingångsämne 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- diskutera planering tillsammans med handledaren och då visa förmåga att relatera denna till lokala och nationella styrdokument
- omvandla innehållet och perspektiven i kurserna Teknikens väsen och Teknikens ändamål och metoder till några enskilda undervisningsmoment i teknik
- följa upp enskilda moment tillsammans med handledaren och då visa förmåga att diskutera kunskapsbedömning i teknik.
- visa förmåga att etablera kontakt med elever
- visa förmåga att kommunicera på ett sätt som blir begripligt för alla elever
- uppvisa ett lämpligt och ansvarsfullt beteende i skolmiljön
- visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik.

Kursinnehåll

Att planera, genomföra och följa upp undervisningssituationer där eleven kan utveckla en grundläggande teknisk kompetens och praktiskt pröva olika aspekter av detta, utgör en central del av kursens VFU-moment. Härvidlag beaktas särskilt kunskapsområden i ämneslärarprogrammets teknikkurser, t.ex. teknikens väsen och förändring i förhållande till samhälle och miljö, tekniska lösningar inom styr och regler, hydraulik och elektronik.

Sociala och didaktiska förmågor som också tränas i kursen är kommunikation och samspel med elever, självinsikt och lyhördhet för kritik samt planering, genomförande, utvärdering och bedömning av undervisningen i teknik i grundskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning. Undervisningen omfattar såväl individuella som gruppvisa moment.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Provkoder:
TDLF: 1,5 hp (UG)
TSLF: 1,5 hp (UG)

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.