Biologi (38-45 hp), 7.5 hp

Biology (38-45), 7.5 credits

93BI31

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Bi B, Ke A, Ma C samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Biologi 1-15 hp, Biologi 16-30 hp, samt 1-60 hp i annat ämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- använda bestämningslitteratur för att identifiera land- och
sötvattenlevande djur
- kunna namnge några vanliga land- och sötvattenlevande djur i närmiljön
- beskriva grundläggande ekologiska samspel
- förklara grundläggande ekologiska begrepp och teorier
- redogöra för syd- och mellansvenska naturtypers ekologi och historia
- visa grundläggande kunskaper om världens naturtyper (biom)
- praktiskt använda ekologisk metodik i fält och på laboratoriet
- visa förmåga till vetenskapligt tänkande, perspektivtagande och kritisk reflektion i förhållande till biologiämnet.

Kursinnehåll

Kursen omfattar formkännedom om djur i närmiljön, tillämpning av bestämningsmetodik samt övning i insamling och preparering av främst insekter med tonvikt på användning i skolan. Att redogöra för grundläggande ekologiska begrepp och teorier; populationers och samhällens struktur och dynamik, energi− och materialomsättning i ekosystem, svenska och globala naturtyper samt naturvårdsbiologi. Dessutom ingår att praktisera metoder för ekologiska studier i fält och på laboratoriet. Skolans undervisning kring ämnesområdet ekologi diskuteras med fokus på ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska frågeställningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av självstudier, föreläsningar, exkursioner, laborationer, seminarier

Examination

Examinationen sker genom skriftlig salstentamen, redovisning av laboration, muntlig redovisning med praktiskt genomförande

PROVKODER
MRE1 Muntlig redovisning med praktiskt genomförande, faunistik 1.5 hp (U-G)
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen ekologi 3.0 hp (U-VG)
LAB1 Laboration, ekologi 3.0 hp (U-G)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Ricklefs, R. E. 2007. The economy of nature. 6th ed. Freeman. + Kompendiematerial från institutionen

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.