Engelska (31-55 hp), 25 hp

English (31-55), 25 credits

93EN31

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, annat ämne 1-60 hp, samt genomgången kurs 92EN11 och 92E1V1, eller motsvarande.

Lärandemål

- uttrycka sig idiomatiskt med hänsyn tagen till grammatiska strukturer och ett för läraryrket professionellt engelskt ordförråd
- demonstrera grammatiska insikter, även i ett kontrastivt perspektiv
- uppvisa färdighet i att identifiera samt pedagogiskt förklara språkliga fel
- redogöra för kunskaper kring amerikansk och brittisk kultur och litteratur från äldre epoker
- demonstrera grundläggande insikter om bredare kulturella strömningar
- med stöd i vetenskapliga källor diskutera och på en grundläggande nivå analysera ungdomslitteratur med hänsyn tagen till det framtida läraryrket
- med stöd i vetenskapliga källor diskutera och på en grundläggande nivå analysera språkligt och litterärt avancerade texter som belyser idéutveckling inom äldre epoker, såväl ur ett litteraturvetenskapligt som ett pedagogiskt perspektiv
- uppvisa förmåga att identifiera och förklara litterär terminologi i ett verk av Shakespeare
- granska litteraturvetenskapliga analyser av studerat verk
- på grundläggande nivå uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt inom engelsk litteraturvetenskap
- definiera, exemplifiera och använda lingvistiska och sociolingvistiska begrepp
- tillämpa lingvistiska teorier och metoder i analyser av språkliga data
- identifiera utvalda varianter av engelska från olika världsdelar och med hjälp av ljudskrift och fonetiska grundbegrepp beskriva fonologin i desamma
- inom ramen för språkstudier och med hjälp av problemställningar kunna författa en enklare vetenskaplig text
- visa kunskaper om formaliahantering i användningen av vetenskapliga källor och empiriska data där även källkritiska ställningstaganden ingår
- självständigt söka och kritiskt granska forskning inom valt ämnesområde
- genomföra en uppgift utifrån givna tidsramar
- med utgångspunkt i sina ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier formulera och kritiskt förhålla sig till pedagogiska problemställningar med relevans för gymnasieskolan
- kritiskt förhålla sig till kursplanernas innehåll i ämnesundervisningen
- diskutera konsekvenserna av politisk styrning av ämnets innehåll
- söka och sammanställa forskning med relevans för ett specifikt ämnesdidaktiskt område
- kritiskt förhålla sig till didaktiska teorier kring studerat område
- visa förståelse för de olika aspekter som läraren utifrån gällande styrdokument måste ta hänsyn till vid bedömning av elevprestationer i engelska i gymnasieskolan
- använda skolans styrdokument för ämnet och kunna relatera dessa till aktuell språkdidaktisk forskning samt till metoder och arbetsformer som befrämjar språkinlärning
- redovisa ett utfört moment i litteraturundervisning med hänvisning till teori och aktuell forskning inom området
- använda lärplattformar och kritiskt förhålla sig till användningen av IKT som pedagogiskt redskap i gymnasieskolan
- kritiskt förhålla sig till ämnesinnehållet i relation till elevers olika förutsättningar.

Kursinnehåll

I kursen behandlas det engelska språkets uppbyggnad och struktur. Studenten övar sig i hur man analyserar språket samt identifierar och pedagogiskt förklarar regler och uppkomna fel. Studenten tränar att skriva formell engelska, främst via diskussioner kring översättning, men även genom att öva sig i att strukturera och formulera akademisk text.

Lingvistiska termer och begrepp samt vetenskaplig tillämpning av desamma övas. Vidare behandlas geografiska och sociala varianter av det engelska språket. Den studerande genomför en enklare empirisk undersökning som ligger till grund för en kortare akademisk uppsats.

Den studerande läser och analyserar några av de mest klassiska verken i engelskspråkig litteratur och relaterar dessa till deras historiska och kulturella kontext. Den studerande övar sig i litterär analys där han/hon, analytiskt kopplar verken till de kulturella och historiska epoker dessa belyser. Dessutom tränar sig den studerande i att med hjälp av texter kring det studerade verket använda sig av vetenskapliga metoder inom engelsk litteraturvetenskap. Vidare läser den studerande klassisk och aktuell ungdomslitteratur från engelskspråkiga länder, och diskuterar dessa verk ur såväl ett litterärt analytiskt som ett pedagogiskt perspektiv.

Den studerande deltar i föreläsningar och lektioner i didaktik, studerar aktuell språkdidaktisk forskning och relaterar denna muntligt och skriftligt till de egna undervisningserfarenheterna, skolans styrdokument och det framtida läraruppdraget.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och lektioner samt självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, skriftlig hemtentamen, uppsats och muntlig tentamen.

PROVKODER

ESS1 Skriftlig hemtentamen: Varieties of English Högskolepoäng: 2.0
(uppsats)
Written Take-home Exam: Language Studies 2Varieties of English (Essay)

MTN1 Muntlig tentamen: Youth Literature 1 Högskolepoäng: 2.0
Oral Exam: Youth Literature 1

MTN2 Muntlig tentamen: Youth Literature 2 Högskolepoäng: 2.0
Oral Exam: Youth Literature 2

MTN3 Muntlig tentamen: Teaching Youth Literature Högskolepoäng: 1.0
Oral Exam: Teaching Youth Literature (G)

MTN4 Muntlig tentamen: Austen-Brontë Seminar Högskolepoäng: 2.0
Oral Exam: Austen-Brontë Seminar

MTN5 Muntlig tentamen: American Short-Stories Seminar Högskolepoäng: 1.0
Oral Exam: American Short-Stories Seminar

POR1 Skriftlig hemtentamen: Didactics Portfolio Högskolepoäng: 2.0
Written Take-home Exam: Didactics Portfolio (G)

STN1 Skriftlig tentamen: Pedagogical Grammar Högskolepoäng: 2.0
Written exam: Pedagogical Grammar

STN2 Skriftlig tentamen: Language Proficiency Exam Högskolepoäng: 3.0
Written exam: Language Proficiency Exam

STN3 Skriftlig hemtentamen: Varieties of English Högskolepoäng: 2.5
(fonetik)
Written Take-home Exam: Language Studies 2: Varieties of English (Phonetics)

STN4 Skriftlig tentamen: British Literature in a Cultural Context Högskolepoäng: 2.0
Written Exam: British Literature in a Cultural Context

STN5 Skriftlig tentamen: American Literature in a Cultrual Context and Högskolepoäng: 2.0
Written exam: American Literature in a Cultural Context

STN6 Skriftlig tentamen: Shakespeare Högskolepoäng: 1.5
Written Exam: Shakespeare

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Language Studies Pedagogical (English) Grammar & Written English Course Literature Biber, Douglas et al. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Pearson, 2005. ISBN:0582237262 Estling Vannestål. A University Grammar of English. Studentlitteratur, 2007. ISBN: 9789144034997 Heffernan, James A.W. och John E. Lincoln. Writing: A College Handbook. 5th ed. Norton, 2000. ISBN: 039397426X Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge UP, 2005. ISBN: 9780521532914 Smitterberg. Erik. Spotting the Error: A Problem-based Workbook on English Grammar and Usage. Studentlitteratur, 2007. ISBN: 9789144036120 Övningsmaterial i grammatik del 1-2 (Compendiums to be bought at LiU-Tryck) Reference Literature Biber, Douglas, Susan Conrad and Geoffrey Leech. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Longman, 2003. Biber, Douglas, Susan Conrad and Geoffrey Leech. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Workbook. Longman, 2004. Cowie, A.P. & Mackin, R. & McCaig, I.R.: Oxford Dictionary of Current Idiomatic English 2: English Idioms. Oxford: Oxford University Press, 1983 eller senare. Estling Vannestål, Maria. University Grammar of English with a Swedish Perspective. Lund: Studentlitteratur, 2007. Hargevik, Stieg. Engelska prepositionsövningar. Lund: Studentlitteratur, 1990. Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge UP, 1999 or later. Huddleston, Rodney & Geoffrey K. Pullum. A Student’s Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge UP, 2005. Hübinette, Lars & Bengt Odenstedt. Ord och inga visor. 2000 svenska idiom i engelsk översättning. Lund: Studentlitteratur, 1988. Ljung, Magnus & Sölve Ohlander. Gleerups Engelska Grammatik. Stockholm: Gleerups, 1992. Longman Dictionary of English Idioms. Harlow: Longman, 1979 eller senare. MacQueen, Donald. Using Numbers in English. Lund: Studentlitteratur, 1990. Sinclair, John, Gwyneth Fox, Stephen Bullon & Elizabeth Manning, eds. Collins Cobuild – English Guides: Prepositions. London: HarperCollins, 1991 or later. Sinclair, John, Gwyneth Fox, Stephen Bullon & Elizabeth Manning, eds. Collins Cobuild – English Guides: Word Formation. London: HarperCollins, 1991 or later. Smitterberg, Erik. Spotting the Error. A Problem-based Workbook on English Grammar and Usage. Lund: Studentlitteratur, 2007. Svartvik, Jan & Olof Sager. Engelsk Universitetsgrammatik, 2:a uppl. Stockholm: Liber, 1996. ISBN 9121164185 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press, 2005. Övergaard, Gerd. Triple A: English Grammar Exercises. Lund: Studentlitteratur, 1997. Övergaard, Gerd & Marie-Louise Elliott. Catch 23. Translation Exercises. Lund: Studentlitteratur, 1989. Övergaard, Gerd & Steve MacQueen. Suite 16. Lund: Studentlitteratur, 1995. Dictionaries Please note that the university library gives you on-line access to The Oxford English Dictionary, with some 700,000 words in it. Found in a list on this page: https://kat.bibl.liu.se/uhtbin/cgisirsi.exe/x/57/0/5?searchdata1=&searchfield1=GENERAL^SUBJECT^GENERAL^^&user_id=WEBSERVER&library=ALL&item_1cat=EREFSPRAKL# . Wordfinder online. [online] available from [LiU library with password] <https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://www.wordfinderonline.se/extern/?user=wfonline@liu.se> [11 June 2013] Norstedts engelska ord. [online] available from <http://www.ord.se> [20 June 2012] Collins Cobuild Advanced Dictionary. 6th ed. Glasgow: Harper Collins, 2008. (available with CD ROM – recommended by the Department) or Cambridge Advanced Learner’s Dictionary of English. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. (available with CD Rom) or Longman Dictionary of Contemporary English. 5th ed. Harlow: Pearson Longman, 2009. (available with DVD Rom) or Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 2nd ed. Macmillan ELT, 2007. (available with CD ROM) or Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. (available with CD ROM) Collins Cobuild Advanced Dictionary. [online] available from <http://www.mycobuild.com/free-search.aspx> [20 June 2012] Cambridge Advanced Learner's Dictionary. [online] available from <http://dictionary.cambridge.org> [20 June 2012] Longman Dictionary of Contemporary English. [online] available from <http://www.ldoceonline.com> [20 June 2012] Macmillan Dictionary Online. [online] available from <http://www.macmillandictionary.com> [20 June 2012] Merriam-Webster Online. [online] available from <http://www.merriam-webster.com/dictionary> [20 June 2012] Oxford Advanced Learner’s Dictionary of English – search online. [online] available from <http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/lookup?cc=global> [20 June 2012] Varieties of English Course Literature Armstrong, Eric. Journey of the Voice. [online] available from <http://www.yorku.ca/earmstro/journey/index.html> [20 June 2012] BBC Radio 4. The Routes of English. [online] available from <http://www.bbc.co.uk/radio4/routesofenglish> [20 June 2012] British Library. Learning. Sounds Familiar. [online] available from <http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/index.html> [20 June 2012] Crystal, David (2003 or later) 2nd edn. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press Yule, George (2010) 4th edn. The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press Reference Literature Bauer, Laurie (2002) An Introduction to International Varieties of English. Edinburgh: Edinburgh University Press Crystal, David (2005) 2nd edn. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press Modiano, Marko (1996) A Mid-Atlantic Handbook. American and British English. Lund: Studentlitteratur Svartvik, Jan & Leech, Geoffrey (2006) English. One Tongue, Many Voices. Basingstoke, Hants: Palgrave Macmillan Trudgill, Peter & Hannah, Jean (2002) 4th edn. International English: A Guide to Varieties of Standard English. London: Edward Arnold British and American Literature in a Cultural Context Course Literature Some course books still to be decided on. Please, note that the Penguin Classics are better than the Penguin Popular editions in that they usually offer notes and a good introduction. Austen, Jane. Pride and Prejudice. 1813. London: Penguin Classics, 1972 or later. ISBN: 0141439513 Brontë, Charlotte. Jane Eyre. 1847. London: Penguin Classics, 1966 or later. ISBN: 0140434003 American Short Stories. (Compendium to be bought at LiU-Tryck) McDowall, David. An Illustrated History of Britain. Harlow: Longman, 1989 or later. ISBN: 058274914X O’Callaghan, Bryn. An Illustrated History of the USA. Harlow: Longman, 1990 or later. ISBN: 0582749212 Shakespeare, William: Macbeth. 1606. New Swan edition. Harlow: Longman, 1984 or later. ISBN: 582527112 (Alternatively, the Penguin edition edited by G. K. Hunter) Plus compendiums provided by the department. Reference Literature Gaunt, William. A Concise History of English Painting. London: Thames & Hudson, 1985. Inge, M.Thomas, ed. A Nineteenth-Century American Reader. Washington D.C. United States Information Agency, 1995. (Tillhandahålles av institutionen) The Norton Anthology of English Literature. Volume 1. Eds. M H Abrams and Stephen Greenblatt. New York and London: W W Norton & Company, 2000. 7th ed. The Norton Anthology of English Literature. Volume 2. Eds. M H Abrams and Stephen Greenblatt. New York and London: W W Norton & Company, 2000. 7th ed. Watkin, David. English Architecture. London: Thames & Hudson, 2001. Burgess, Anthony. English Literature. London: Longman, 1974. Youth Literature (and VFU) Course Literature Compendiums to be bought at the start of term Garner, Alan. Elidor. HarperCollins Children’s Books, 2008. ISBN: 9780007274789 Lewis, C S. The Magician’s Nephew. Harper Trophy, 1994. ISBN: 9780064471107 Sedgewick, Marcus. Midwinterblood. Indigo, 2012. ISBN: 978178060206 Wright Mabie, Hamilton. Norse Stories Retold from the Eddas. Read Books, 2010. ISBN: 1444663070 Wynne Jones, Diana. Eight Days of Luke. HarperCollins, 2000. ISBN: 9780006755210 Didactics/VFU Course Literature Hedge, Tricia. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford UP, 2000 or later. Reference Literature Celce-Murica, Marianne. Teaching English As a Second or Foreign Language.3rd ed. ISBN: 978-0838419922 Estling Vannestål, Maria. Engelska för yngre åldrar. Lund: Studentlitteratur, 2010. ISBN: 978-91-44-05531-2 Estling Vannestål. Maria. Lära engelska på internet. Studentlitteratur, 2009. ISBN: 9789144050294 Lightbown, Patsy M & Nina Spada. How Languages Are Learned. (Oxford Handbook for Language Teachers). Oxford: Oxford UP, 2003. Linnér, Bengt och Katarina Lundin. Klassrummens många språk – att förhålla sig till elevers språkbruk. Lund: Studentlitteratur, 2011. ISBN: 978-91-44-07163-3 Harmer, Jeremy. How to Teach English. Longman, 1997. ISBN: 9780582287968 Sandström, Karyn. Kidworthy Works. Lund: Studentlitteratur, 2011. ISBN: 978-91-44-04845-1 Tornberg, Ulrika. Språkdidaktik. Malmö: Gleerups, 2000. Tornberg, Ulrika et. al. Språkdidaktiska perspektiv. Stockholm: Liber, 2009

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.