Engelska (61-90 hp), 30 hp

English (61-90 cr), 30 credits

93EN51

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2023. Ersätts av 93EN53.

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Anna Watz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 8 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 6 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 8 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 6 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 8 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 6 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 8 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 6 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 8 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 6 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 8 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 6 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Engelska (1-60 hp) varav Engelska (1-30 hp), 30 hp  med godkänt resultat och godkända moment Translation, Grammar, Pedagogical Grammar och Varieties of English (essä) i Engelska (31-55 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- analysera utvalda litterära verk och med utgångspunkt i olika litteraturkritiska inriktningar,
- jämföra olika litteraturteorier, perspektiv och forskningsresultat,
- bedöma och tillämpa litteraturteorier i en egen analys,
- demonstrera hög språklig och stilistisk säkerhet i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska,
- diskutera, problematisera och planera grammatikundervisning i gymnasieskolan med utgångspunkt i språkinlärningsteorier och vedertagna undervisningsmetoder,
- demonstrera kunskaper i engelska språkets utveckling från fornengelska till tidig modern engelska, med avseende på språkets etymologi, fonologi, morfologi, syntax, ordförråd och ortografi,
- kritiskt tillämpa lingvistiska teorier och metoder i analyser av språkliga data,
- uppvisa förmåga att kritiskt förhålla sig till aktuell forskning,
- med viss självständighet planera, genomföra och presentera ett avgränsat vetenskapligt arbete där även forskningsetiska ställningstaganden ingår,
- uppvisa insikter i aktuell språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod,
- konsekvent följa vedertagna normer för skrivtraditionen inom valt akademiskt område, inklusive arbetets struktur, citat- och källhantering,
- genomföra en uppgift inom givna tidsramar.

Kursinnehåll

Kursen ger en fördjupad orientering i engelsk litteratur samt litteraturvetenskaplig teori och metod. Under kursen diskuteras skönlitteratur på engelska i sin sociala, historiska och politiska kontext. Skönlitteraturen läses i dialog med ett antal litteratur- och samhällsteoretiska perspektiv och texter.

Dessutom ingår fördjupade språkdidaktiska studier om hur man lär ut och lär sig grammatik med betoning på hur man tillämpar språkinlärningsteori i undervisningen med hjälp av olika metoder. Vidare ingår diskussioner om engelsk idiomatik, synonymer och syntax, med utgångspunkt i översättningsövningar.

Kursen behandlar även det engelska språkets historia och viktiga begrepp inom teoretisk och tillämpad språkvetenskap. Slutligen studeras såväl språkvetenskaplig som litterär teori och metod, som grund för ett handlett projektarbete med skriftlig redovisning om ca 2500 ord. Arbetet kan ha litterär eller språklig inriktning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, lektioner och handledning, samt egna studier (individuellt och i grupp).

OBLIGATORISKA MOMENT
Seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell salstentamen, hemtentamen och essä, samt muntlig redovisning med skriftligt underlag (individuellt och i grupp).
 

ESS3  Essä: Term Paper                                      Högskolepoäng: 5.0

             Enda prov: N    Obl prov: J    Projektarbete: N    Inst: IKK    Betskala:  UV
             Utbområde: HU   Humanistiska området              Procent: 100    Inst:

       MRE1  Muntlig redovisning med skriftligt underlag:          Högskolepoäng: 1.0
             Poesi 1

             Enda prov: N    Obl prov: J    Projektarbete: N    Inst: IKK    Betskala:  UV
             Utbområde: HU   Humanistiska området              Procent: 100    Inst:

       MRE2  Muntlig redovisning med skriftligt underlag:          Högskolepoäng: 1.0
             Poesi 2

             Enda prov: N    Obl prov: J    Projektarbete: N    Inst: IKK    Betskala:  UV
             Utbområde: HU   Humanistiska området              Procent: 100    Inst:

       MRE3  Muntlig redovisning med skriftl underlag:             Högskolepoäng: 2.0
             Presentation Novel

             Enda prov: N    Obl prov: J    Projektarbete: N    Inst: IKK    Betskala:  UV
             Utbområde: HU   Humanistiska området              Procent: 100    Inst:

       MRE4  Muntlig redovisn med skriftligt underl: Writers       Högskolepoäng: 1.0
             & Contexts

             Enda prov: N    Obl prov: J    Projektarbete: N    Inst: IKK    Betskala:  UV
             Utbområde: HU   Humanistiska området              Procent: 100    Inst:

       MRE5  Muntlig redovisn med skriftl underl: Språkvet         Högskolepoäng: 1.0
             teori o metod

             Enda prov: N    Obl prov: J    Projektarbete: N    Inst: IKK    Betskala:  UG
             Utbområde: HU   Humanistiska området              Procent: 100    Inst:

       MRE6  Muntl redovisn m skriftl underl: Litteraturvet        Högskolepoäng: 1.0
             teori o metod

             Enda prov: N    Obl prov: J    Projektarbete: N    Inst: IKK    Betskala:  UG
             Utbområde: HU   Humanistiska området              Procent: 100    Inst:

       OBL5  Obligatoriskt moment: Seminarier Pedagogisk           Högskolepoäng: 0.0
             grammatik

             Enda prov: N    Obl prov: J    Projektarbete: N    Inst: IKK    Betskala:  D
             Utbområde: HU   Humanistiska området              Procent: 100    Inst:

       PRO1  Projekt: Pedagogisk grammatik                         Högskolepoäng: 2.0

             Enda prov: N    Obl prov: J    Projektarbete: N    Inst: IKK    Betskala:  UV
             Utbområde: HU   Humanistiska området              Procent: 100    Inst:

       STN5  Skriftlig tentamen: hemtentamen Writers and           Högskolepoäng: 5.0
             Context

             Enda prov: N    Obl prov: J    Projektarbete: N    Inst: IKK    Betskala:  UV
             Utbområde: HU   Humanistiska området              Procent: 100    Inst:

        STN6  Skriftlig tentamen: salstentamen Översättning         Högskolepoäng: 3.0

             Enda prov: N    Obl prov: J    Projektarbete: N    Inst: IKK    Betskala:  UV
             Utbområde: HU   Humanistiska området              Procent: 100    Inst:

       STN7  Skriftlig tentamen: hemtentamen Språkstudier          Högskolepoäng: 3.0

             Enda prov: N    Obl prov: J    Projektarbete: N    Inst: IKK    Betskala:  UV
             Utbområde: HU   Humanistiska området              Procent: 100    Inst:

       STN8  Skriftlig tentamen: hemtentamen Engelsk               Högskolepoäng: 5.0
             språkhistoria

             Enda prov: N    Obl prov: J    Projektarbete: N    Inst: IKK    Betskala:  UV
             Utbområde: HU   Humanistiska området              Procent: 100    Inst:

 

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.