Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (55-60 hp), 5 hp

English: Teaching Practice (55-60), 5 credits

93ENV7

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, annat ämne 1-60 hp, samt genomgången kurs 92EN17 och 92ENV7, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- planera, genomföra och utvärdera ett undervisningsmoment i ungdomslitteratur, utfört i en brittisk skola
- på ett självkritiskt sätt redovisa ett utfört undervisningsmoment i ungdomslitteratur
- planera, genomföra och utvärdera ett undervisningsmoment inom ramen för språkutlärning
- tillämpa didaktiska teorier om grammatikundervisning
- dra relevanta slutsatser för sin framtida lärargärning utifrån genomförd utvärdering, given kritik och språkdidaktiska teorier, samt med dessa slutsatser som grund forma sin undervisning
- i handling demonstrera insikt i och förståelse för de sociala relationer som måste bemästras av läraren i vardagen, både kollegialt och i undervisningssituationen
- i handling demonstrera insikt i och förståelse för de didaktiska förmågor som måste bemästras av läraren i vardagen, både kollegialt och i undervisningssituationen

1Föreligger synnerliga skäl kan detta moment ersättas av
motsvarande examination i en svensk skola, men detta
måste i sådana fall beviljas av ämnesansvarig.

Kursinnehåll

Den studerande genomför och redovisar muntligt och skriftligt undervisning i engelska med fokus på engelsk språkutlärning i årskurs 7-9, samt diskuterar och utvärderar sin undervisning tillsammans med handledaren.

Den studerande undervisar i ungdomslitteratur i en engelsk skola och redovisar sina erfarenheter kopplat till kursinnehållet


Den studerande tillämpar ett kritiskt förhållningssätt i diskussioner och skriftliga redovisningar, baserat på såväl aktuell forskning som egna erfarenheter

Den studerande övar de sociala och didaktiska färdigheter som måste bemästras av läraren i vardagen

Den studerande drar med grund i handledarens återkoppling samt ovanstående punkter slutsatser för sin framtida lärargärning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och lektioner, egen lärarpraktik, diskussioner med handledare samt självstudier.

OBLIGATORISKA MOMENT
Seminarier

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av
genomförda undervisningsmoment samt genom handledarens bedömningsunderlag beträffande sociala och didaktiska lärarförmågor.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Provkoder:
OBL1: deltagande i seminarier (D)

PRO1 Projekt: Teaching Grammar - skriftlig och muntlig
rapport 2.0 hp (U-G)
Project: Grammar Project - Oral and written report

PRO2 Projekt: Teaching Youth Literature - muntlig tentamen
2.0 hp (U-G)
Project: Teaching Youth Literature - Oral exam

TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 0.5 hp (U-G)
Applied Didactical Teaching Skills

TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 0.5 hp (U-G)
Applied Social Teaching Skills

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Didactics/VFU Course Literature Hedge, Tricia. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford UP, 2000 or later. Reference Literature Celce-Murica, Marianne. Teaching English As a Second or Foreign Language.3rd ed. ISBN: 978-0838419922 Estling Vannestål, Maria. Engelska för yngre åldrar. Lund: Studentlitteratur, 2010. ISBN: 978-91-44-05531-2 Estling Vannestål. Maria. Lära engelska på internet. Studentlitteratur, 2009. ISBN: 9789144050294 Lightbown, Patsy M & Nina Spada. How Languages Are Learned. (Oxford Handbook for Language Teachers). Oxford: Oxford UP, 2003. Linnér, Bengt och Katarina Lundin. Klassrummens många språk – att förhålla sig till elevers språkbruk. Lund: Studentlitteratur, 2011. ISBN: 978-91-44-07163-3 Harmer, Jeremy. How to Teach English. Longman, 1997. ISBN: 9780582287968 Sandström, Karyn. Kidworthy Works. Lund: Studentlitteratur, 2011. ISBN: 978-91-44-04845-1 Tornberg, Ulrika. Språkdidaktik. Malmö: Gleerups, 2000. Tornberg, Ulrika et. al. Språkdidaktiska perspektiv. Stockholm: Liber, 2009

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.